Humanature/Inleiding

Uit Wikibooks

Dit boek is in ontwikkeling. Volg de wijzigingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w].

Humanature Vrijheid

"We need more understandig of human nature, because the only real danger that exists is man himself", Carl Gustav Jung in Face To Face with Carl Gustav Jung (1959).

Dit boek probeert menselijke concepten vanuit verschillende perspectieven te belichten, zonder daarmee te stellen dat die concepten dezelfde betekenis of oorsprong hebben voor de verscheidene invalshoeken. Juist oog voor de verschillen kan een concept verhelderen. Het perspectief Vrijheid staat centraal omdat het cruciaal is voor ons welbevinden. Het stelt ons namelijk in staat om te leven op een manier die overeenkomt met wie we zijn en wat we willen bereiken.

Inhoud[bewerken]

Human nature in its four-fold state of primitive integrity Fleuron T121906-1

Vrijheid[bewerken]

Vrijheid geeft ons de mogelijkheid om keuzes te maken en controle te hebben over ons leven, en dat kan een gevoel van autonomie en zelfbeschikking creëren. Wanneer we het gevoel hebben dat we keuzes kunnen maken en controle hebben over ons leven, ervaren we een gevoel van empowerment en zelfvertrouwen. Dit kan leiden tot een positiever zelfbeeld en een gevoel van betekenis en doel in ons leven. Bovendien kan vrijheid ook leiden tot creativiteit en innovatie. Door de mogelijkheid te hebben om vrij te denken en ideeën te verkennen zonder beperkingen, kunnen we nieuwe oplossingen en mogelijkheden ontdekken die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. Dit boek en de missie zijn niet mogelijk als we niet vrij zijn in ons denken en handelen.

Doel[bewerken]

Hoe kunnen moderne inzichten uit de natuurwetenschappen zoals bijvoorbeeld uit de sterrenkunde (kosmologie), natuurkunde (kwantummechanica en de relativiteitstheorie) en neurowetenschap (bewustzijn) worden gekoppeld aan de menselijke ervaring zoals geuit in religieuze, spirituele en filosofische inzichten? Hoe kan men een koppeling leggen en vertalen naar een bijdrage aan het geluk van mensen en een betere samenleving? Wie zijn we werkelijk en wat is onze plek in de natuur? Hoe is de wisselwerking tussen het menselijke en het goddelijke dat we beide in de eigen natuur en de natuur ons heen herkennen. Hoe kunnen we natuurwetenschappelijke kennis gebruiken om de verhouding tussen godsdienst en psychologie zoals Paul Tillich dat beschrijft, in te zetten voor het beantwoorden van uitdagingen als angst, betekenisloosheid en verloren voelen. Het boek beoogt op deze manier de betekenis van het leren van de natuurwetenschappen te vergroten door onze persoonlijke zoektocht naar geluk eraan te koppelen! De magie van de natuur terug te brengen in onze beleving. Fysica en metafysica hand in hand laten gaan. Los van de teksten in dit boek tracht het boek begrip te kweken door aansluiting te zoeken bij kunst, cultuur en literatuur.

Methode[bewerken]

Wetenschap, religie en filosofie leren ons dat we geen afgezonderd iets zijn begrensd door onze huid. Dit boek gaat in op de vraag hoe de mens zijn plek in de natuur heeft ervaren en onderzocht? De bedoeling van dit boek is niet "waarheden" te verkondigen, maar de zoektocht naar de waarheid te tonen en de lezer uit te nodigen dit bij zichzelf te doen, met als doel gelukkiger te leven. Onze vervreemding van de natuur te verminderen om ons meer één te voelen met het universum. "Echte liefde komt van kennis..." (Alan Watts). Met echte liefde wordt niet bedoeld het verlangen naar onszelf (narcisme), anderen of objecten. Ware liefde bestaat volgens het boeddhisme uit vier verheven toestanden van de geest, namelijk: onvoorwaardelijke vriendelijkheid (metta of maitri), compassie (karuṇa), altruïstische vreugde (mudita) en gelijkmoedigheid upekkha of upeksha.

Verwijzingen[bewerken]

Interessante initiatieven die met vergelijkbare inhoud (enigszins) bezig zijn

 • The School of Life; toegankelijke passende inhoud, maar bekritiseerd voor een niet altijd correcte wetenschappelijk weergave.
 • After Skool]; aantrekkelijke animaties, maar slechts een deel van de inhoud sluit aan.
 • Kurzgesagt; aantrekkelijke animaties, slechts een klein deel van de inhoud sluit aan.
 • Science and nonduality.com; inhoud is passend, maar minder aantrekkelijk gebracht dan bij de andere producenten.

Onderwijs[bewerken]

Het schilderij "Starry Night" van Vincent van Gogh toont de natuur als iets magisch en spiritueel. De sterren lijken bijna te dansen in de lucht en de hele scène heeft een dromerige en mystieke sfeer. Het lijkt alsof Van Gogh de natuur heeft geportretteerd als iets dat boven het alledaagse uitstijgt en ons doet herinneren aan onze eigen innerlijke wereld.

Het begrijpen van onszelf en (onze plek in) de natuur kan ons helpen meer waarde te ervaren van ons leven, gelukkiger te worden en ware liefde te ontwikkelen. De onderwerpen die hierop inhaken – zoals veranderlijkheid, werkelijkheid, tweeledigheid, oneindigheid, onzekerheid, virtualiteit, eenheid en waarheid – zijn concepten die ook in andere "vakken" aan bod komen zoals de natuurwetenschappen. Humanature is als boek daarom een hulpbron om deze onderwerpen niet als een apart vak aan te binden tijdens bijvoorbeeld levensbeschouwing of maatschappijleer, maar geïntegreerd. Los van de belangrijker verdieping laat deze aanpak de lerende ervaren dat deze onderwerpen niet los van elkaar staan. Onze innerlijke wereld is verbonden met de uiterlijke wereld. We kunnen vanuit onze intuitie op een magische manier de natuurwetenschappen benaderen in plaats van alleen conceptueel en wiskundig.

Vakken[bewerken]

De menselijke natuur is een complex onderwerp dat aan bod kan komen in verschillende vakken op school. Op een basisschool kunnen de volgende vakken bijdragen aan een beter begrip van de menselijke natuur:

 • Biologie: In deze les leren leerlingen over het menselijk lichaam en hoe het werkt. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de verschillende organen en hun functies, evenals hormonen en de genetische aanleg van de mens.
 • Natuurkunde: Natuurkunde gaat over de wetten van de natuur en hoe ze toegepast kunnen worden op allerlei zaken in ons leven, waaronder ons eigen lichaam. Hierdoor komen bijvoorbeeld onderwerpen als lichaamsbeweging en gezondheid aan bod.
 • Aardrijkskunde: In aardrijkskunde leren leerlingen over de aarde en de omgeving waarin we leven. Dit kan inzicht geven in hoe mensen hun leefomgeving kunnen beïnvloeden en hoe hun omgeving hen kan beïnvloeden.

Op een middelbare school komen de menselijke natuur in nog meer vakken aan bod, zoals:

 • Geschiedenis: Geschiedenis gaat over het verleden en hoe dat ons heden heeft beïnvloed. Hierdoor kunnen leerlingen inzicht krijgen in hoe mensen zich in verschillende tijden hebben gedragen en hoe dat tot uiting komt in onze huidige cultuur.
 • Psychologie: In deze les leren leerlingen over het menselijk gedrag en denken. Hierdoor krijgen ze inzicht in hoe mensen hun emoties ervaren en reageren, en hoe deze hun gedrag kunnen beïnvloeden.
 • Filosofie: waarbij studenten leren over verschillende filosofische stromingen en theorieën, die vaak inzicht geven in de menselijke natuur en hoe mensen in de wereld staan.

De menselijke natuur is een breed en veelzijdig onderwerp dat op verschillende manieren kan worden benaderd, afhankelijk van het vak waarin het wordt behandeld. Zo kunnen leerlingen een breder begrip van de menselijke natuur verkrijgen door de verschillende vakken te combineren.

Kinderen hebben een meer magische connectie met de natuur. Dit komt doordat kinderen nog niet zo bekend zijn met het rationele denken dat door de maatschappij en school wordt aangeleerd. In plaats daarvan zijn kinderen meer geneigd om met hun intuïtie te leven en instinctief te reageren op de wereld om hen heen. Als ze ouder worden, verliezen ze in zekere mate hun directe verbinding met de natuur.

Natuurwetenschappen[bewerken]

Veel begrippen die betrekking hebben op de menselijke natuur hebben ook hun betekenis in de natuurkunde, scheikunde en biologie. Hieronder staan enkele voorbeelden geven van hoe deze begrippen zich manifesteren in de verschillende natuurwetenschappen:

 • Vrijheid, keuze en verantwoordelijkheid: deze begrippen kunnen betrekking hebben op de manier waarop organismen en systemen zich gedragen en reageren op hun omgeving. In de biologie kunnen leerlingen leren over hoe organismen hun gedrag aanpassen aan hun omgeving, en hoe dit kan worden beïnvloed door genen en fysiologische processen. In de natuurkunde kunnen leerlingen leren over hoe systemen reageren op energie en hoe deze geleid kunnen worden in de juiste richting.
 • Ruimtetijd, tijd, ruimte en dimensies: deze begrippen zijn van groot belang in de natuurkunde. Natuurkundigen gebruiken deze begrippen om te beschrijven hoe de fysische wereld werkt en hoe deze verandert. In de relativiteitstheorie van Einstein, bijvoorbeeld, wordt de tijd en de ruimte gezien als één geheel, genaamd ruimtetijd, en deze kan worden vervormd door massa en energie.
 • Gelukzaligheid, Eudemonisme, Lust en Verbondenheid: Deze begrippen zijn van toepassing op de psychologie en filosofie, waar ze worden gebruikt om te beschrijven hoe mensen zich voelen en hoe ze hun leven leiden. In de psychologie kunnen leerlingen leren over hoe mensen zich emotioneel voelen, hoe ze hun doelen stellen en hoe ze hun emoties uitdrukken. In filosofie, leerlingen kunnen leren over hoe mensen het goede leven zien en hoe ze komen tot een gelukkig leven.
 • Veranderlijkheid, evolutie, leren en vergankelijkheid: deze begrippen zijn van groot belang in de biologie en de evolutieleer. In de biologie kunnen leerlingen leren over hoe organismen zich aanpassen aan hun omgeving, hoe ze evolueren en hoe hun genen worden overgedragen van generatie op generatie. In de evolutieleer, kunnen leerlingen leren hoe soorten veranderen en hoe nieuwe soorten ontstaan.

In dit boek zullen we meer en diepgaander ingaan op deze begrippen.

Schilderkunst[bewerken]

Schilderkunst is een medium waarin kunstenaars hun visie op de menselijke natuur kunnen uiten. Schilderijen kunnen emoties, gedachten en gevoelens weergeven die moeilijk te verwoorden zijn met woorden. Hierdoor kunnen schilderijen een krachtig medium zijn om begrip en gevoel voor het begrip over te brengen. Een van de redenen waarom de menselijke natuur vaak voorkomt in de schilderkunst, is omdat kunstenaars vaak geïnteresseerd zijn in de menselijke ervaringen en emoties. Ze willen deze belevingen verkennen en vastleggen in hun werk. Door het uitdrukken van deze emoties en gevoelens in hun werk, kunnen kunstenaars een dieper begrip en empathie creëren voor het begrip menselijke natuur.

Daarnaast is de visuele taal van de schilderkunst een universele taal, die kan worden begrepen door mensen van verschillende culturen en tijden. Hierdoor kan een schilderij ook een krachtig medium zijn om begrip en gevoel over te brengen naar een breder publiek. Dit kan helpen om bijvoorbeeld culturele verschillen te overbruggen en begrip te creëren voor de menselijke natuur in andere culturen en tijden.

Tot slot, kan een schilderij ook een symbolische betekenis hebben, die verwijst naar aspecten van menselijke natuur. Schilderijen kunnen dus niet alleen emoties en gedachten uitdrukken, maar ook symbolen en metaforen gebruiken die symbolische betekenissen hebben die verwijzen naar de menselijke natuur. Dit kan de kijker helpen om de menselijke natuur op een dieper niveau te begrijpen en te voelen.

Hoewel ook andere kunstvormen uiteraard deze rol kunnen vervullen, kiezen we omdat dit nu eenmaal een boek is voor schilderijen om begrippen te illustreren.

Mindcraft[bewerken]

Wat als je jouw leven als een game ziet hoe ziet ie er dan uit?

Mathetics[bewerken]

Er bestaan veel games die mensen al spelenderwijs kennis laten maken met bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en natuurwetenschappen. Echter learngames (speels leren ondersteund door ICT) die zijn gericht op religieuze, spirituele of filosofische ontdekkingen zijn schaars en beperkt. Dit terwijl deze concepten universeel zijn en niet vakgebonden, zoals hierboven is beredeneerd. Via een leergame kan men via leren door te doen komen tot zelfontdekking. De leergame verzamelt op de achtergrond informatie van elk leerproces en koppelt dat op een "slimme" wijze terug aan de gebruiker als feedback voor een proces van zelfontdekking. "Slim" betekent hier op grond van de wetenschap over leren (mathetics, een term geïntroduceerd door John Amos Comenius, een bisschop die wordt gezien als de vader van het moderne onderwijs).

Gamification[bewerken]

Als we humanature echt willen verkennen, dan dienen we dat in vrijheid te doen. We moeten op onze eigen wijze onszelf en onze plek verkennen, hoogstens gemotiveerd en geïnspireerd door derden en leermiddelen zoals dit boek. Deze vrijheid in ons leren vergt dat we ons leren zelf kunnen inrichten, ons eigen onderwijs mogen bouwen. We worden een onderwijsarchitect van ons eigen leren. Onderwijsarchitectuur is echter tijdrovend, saai en moeilijk voor een leek. Een game kan helpen om dit proces snel, leuk en simpel te maken (gamification). De game neemt dan het vervelende harde werk op zich, net als men een auto kan rijden zonder te weten wat er onder de motorkap ligt. Het ontwikkelen van een game is een tijdrovende zaak, vooral als men de infrastructuur zoals de game-enige en game-server zelf moet ontwikkelen en onderhouden. Er is echter een manier om dit achterwege te laten, namelijk door aan de sluiten bij een populaire game-infrastructuur die je kunt aanpassen (modden).

Onderwijsarchitect[bewerken]

Architecturen maken vinden we terug in een zeer populaire game genaamd Minecraft welke eveneens zeer goed te modden is. Deze game werkt met blokken die grafisch bijzonder simpel zijn opgebouwd namelijk uit slechts 16x16 pixels, zodat een computerspelontwikkelaar geen grafisch ontwerper hoeft te zijn of in te huren. Vandaar dat het advies is om prototypes van humanature learngames te maken als mod van Minecraft; vandaar dat we deze game voor het gemak Mindcraft dopen.

Met Mindcraft bouwen we middels blokken onderwijs. We zouden deze blokken en de structuren die je ermee kunt opbouwen gelijk kunnen stellen aan wat in de onderwijsarchitectuur en onderwijstechnologie bekend staat als leerobjecten en leereenheden. Andere gameconcepten uit Minecraft zoals een wereld, een biome, een entiteit en achievements kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld respectievelijk leervormen, leermethoden, actoren en leerontwikkeling te visualiseren.

Het systeem zal de rol van de deskundige onderwijsarchitect dienen over te nemen wat een hoge mate van kunstmatige intelligentie vraagt. Het spel zal patronen dienen te herkennen – gekozen werkvormen, actoren, leeromgeving, leereenheden, leerstijlen enzovoort – en hierop expertregels uit de onderwijsarchitectuur dienen toe te passen om de gebruiker te assisteren.

Bronnen[bewerken]

Verdieping[bewerken]

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving

Verwijzingen[bewerken]

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.