Fries/Werkwoorden

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Werkwoorden[bewerken]

Hier vindt u een overzicht van werkwoorden in het Fries.


werkwoorden infinitive ite, dwaan, ha(wwe), wurde, gean, fine, freegje, leauwe, bringe, hâlde, kostje, prate, rinne, sizze, jaan, sitte, krije, skamje, meinimme, sjen, sitte, sliepe
tegenwoordige tijd enkelvoud 1e persoon bin, haw, kin, draach, tink, wit, gean, lit, sil, nim
2e persoon bist, hast, wolst, bedoelst, wolst, leist, meist, giest, hoechst, sitst, sjochst, witst
3e persoon is, giet, krijt, past, liket, reint, rint, wurdt, wennet, hat, komt, praat, sil, wol, skynt, keapet, kin, lit, nimt, jeuzelt, leit, siket
meervoud alle personen binne, hawwe, kinne, geane, sille, kinne, moatte, boartsje, bliuwe, komme, prate, witte, begjinne, leare, moatte, sjogge, wolle, jouwe, sette, kostje, meitsje, steane, begjinne, hearre
tegenwoordig deelwoord folgjend, oan it sjongen, oan it fervjen
verleden deelwoord hân, west, lokwinske, gien, kinnen, sjoen, leard, wenne, boud, makke, teld
verleden tijd enkelvoud 1e & 3e persoon woe, sei, gie, koe, hie, soe, stie, wie, tocht, foel, moast, seach, siet
2e persoon koest, woest
meervoud hiene, wiene, wennen, fertelden, koene, moasten, waarden
gebiedend harkje, lear, rieplachtsje, besykje, sjoch, set, tink, helje, jou, lis, yt, anderje, ferlykje, fersin, set oer, skriuw, sprek, gean
gerundium te fielen, te hearren, it meitsjen, lizzen, sjen, te hynsteriden, te rekkenjenNote.svg Fries grammatica

Lidwoorden 25%.pngZelfstandige naamwoorden 25%.pngbijvoeglijke naamwoorden 25%.pngvoornaamwoorden 25%.pngtelwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels 25%.pngwerkwoorden 25%.pngklinkers 25%.png

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.