Fries/Telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels[bewerken]

Hier vindt u een overzicht van telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden en tussenwerpsels in het Fries.


telwoorden ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis, sân, acht, njoggen, tsien, alve, tolve, trettjin, fjirtjin, fyftjin, sechtjin, santjin, achttjin, njoggentjin, tweintich, tritich, fjirtich, fyftich, santich, alle, folle, beide, guon, mear, safolle, allegearre
bijwoorden ek, dan, no, noch, gau, grif, hjir, hjoed, net, sa, wis, wol, aanst, dêr, dêrfan, mar, tegearre, der, derom, dochs, efkes, fuort, krekt, mar, moarn, wakker, al, wer, benei, better, derút, dus, faak, op 't heden, lyn, nea, tichterby, tige, wol, altyd, dêrom, faak, fansels, graach, hielendal, thús, wei, ynoarder, bûten, der ôf, earst, efkes, jûns, middeis, moarns, oars, ôf, sels, dêr, derfoar, op't lêst, lyk, neat, salang, allinne, boppe, dêrnei, faaks, hast, dêr hinne, lâns, mar ris, ûnder, ynienen, samar, ûnderweis, dermei, hieltyd, nearne, oarsom, werom
vergelijkend faker
voorzetsels mei, fan, foar, nei, ta, yn, oer, op, troch, by, oan, te, tsjin, sûnder, tusken, om, ûnder, út
voegwoorden mar, en, dat, as, want, dus, dat, of, oft, om't
tussenwerpsels goeie, ja, nee, tanke, sa, no, goendei, hear, och, net, wat, o, och, ju, tank


Note.svg Fries grammatica

Lidwoorden 25%.pngZelfstandige naamwoorden 25%.pngbijvoeglijke naamwoorden 25%.pngvoornaamwoorden 25%.pngtelwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels 25%.pngwerkwoorden 25%.pngklinkers 25%.png

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.