Wikibooks:Wachtruimte/Staatsrecht in Nederland

Uit Wikibooks
Dit boek staat (tijdelijk) in de wachtruimte wegens een gebrek aan voortgang en/of minimale inhoud van het boek. Wil je dit onderwerp verder uitbreiden? Voeg dan jouw kennis toe aan het boek en verplaats het weer terug naar de hoofdnaamruimte.

Dit boek beoogt een opzet te worden om de staatsinrichting of het staatkundig bestel in Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden uit te leggen.

Dit boek is ondersteunend bedoeld voor leerlingen op het voorgezet onderwijs die het vak staatsinrichting als onderdeel van het vak geschiedenis of het vak maatschappijleer volgen. Voor deelnemers in het MBO, die het vak of een module staats- en bestuursrecht volgen, is dit boek ook bedoeld. Voor degene die zich op andere niveaus bezighouden met de staatskundige inrichting in Nederland, kan dit boek dienen als een inleiding of een summiere samenvatting van de stof.

Inhoud[bewerken]

De opbouw van dit boek volgt (zoals vele boeken over dit onderwerp) de indeling van de Grondwet. De indeling is dan ook als volgt:
Inleiding
Grondrechten
De regering
Parlement
De Raad van State en andere colleges van Staat
Wetten
De rechterlijke macht
Lagere overheden
Herziening van de Grondwet
Internationale positie van de Grondwet

Over dit boek[bewerken]

Dit boek is gestart om te proberen de kennis over het staatsrecht op een toegankelijke en boeiende manier te brengen. De meeste leerlingen of studenten die met het vak recht te maken krijgen, zullen het ervaren als stoffige en weinig praktisch bruikbare kennis. In de bestaande lesmethodes wordt om begrijpelijke redenen ook niet gewerkt met actuele voorbeelden, nu leent WikiBooks zich daar uitstekend voor en de bedoeling is dan ook dat de stof met actuele voorbeelden levendiger wordt.

De structuur volgt, zoals gezegd, de tekst van de Grondwet, er zullen ook artikelen worden geciteerd en er zal verwezen worden naar andere wetten of andere onderdelen van het recht. Als er een artikel letterlijk in de tekst wordt genoemd, dan is dat omdat dat artikel een belangrijke rol heeft in dat hoofdstuk, zeker bij het onderdeel grondrechten zal dit vaak gebeuren.

Leerlingen die dit boek gebruiken als ondersteuning van de lessen, moeten zich realiseren dat de voorgeschreven lesstof (de lesboeken) altijd leidend zijn bij toetsing of examinering.

Over de auteur[bewerken]

De initiële auteur van dit boek is geen praktiserend of afgestudeerd jurist. De teksten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen dus onjuistheden bevatten of op een manier geïnterpreteerd zijn, die niet strookt met de rechtspraktijk. Bij het gebruik van dit boek moet er dan ook rekening mee worden gehouden dat zaken in de praktijk anders kunnen zijn, dan hier beschreven. Waar het gaat om de hoofdlijnen van de stof, zal dit boek er niet ver naast zitten en dus kan het tot op zekere hoogte als lesmateriaal of inleiding n het staatsrecht gebruikt worden.

Aanpassingen[bewerken]

Een speciale oproep wordt gedaan aan juristen om de inhoud van dit boek te controleren op zijn juistheid.

Het toevoegen van spraakmakende, actuele onderwerpen staat een ieder vrij, wel is het van belang om de voorbeelden neutraal te beschrijven en om niet teveel in detail te gaan. Zoals gezegd, moet de stof makkelijk toegankelijk zijn en blijven en is het voeren van academische discussies niet de bedoeling. Voor de leesbaarheid wordt ook verzocht om niet te verwijzen naar arresten, uitspraken of artikelen, tenzij deze op een heldere, laagdrempelige manier zijn uitgewerkt op internet. Beter is het om de casus kort te beschrijven in dit boek, zonder in te gaan op details of af te dwalen van het op dat moment besproken onderwerp.

Gebruik en copyright[bewerken]

De teksten uit de wetgeving zijn niet vatbaar voor copyright en zijn overgenomen van de site van de overheid. De tekst van dit boek is vrijgegeven onder de licenties, zoals deze door WikiBooks worden gehanteerd, wat wil zeggen dat het gebruik en vermenigvuldiging ervan vrij is. Dit laatste biedt de mogelijkheid aan onderwijzers om deze tekst op te nemen in hun lesmateriaal. Met betrekking tot dat laatste doet de initiële auteur nadrukkelijk afstand van alle rechten, mits aan de eisen van bronvermelding (een verwijzing naar WikiBooks) wordt voldaan.

Volgende ->

(laatste update: 02-04-08)

Wikipedia
Dit artikel is een eerste opzet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.