EHBO/Inleiding

Uit Wikibooks

Wat is EHBO ?[bewerken]

EHBO of Eerste Hulp Bij Ongevallen bestaat bestaat uit 2 soorten handelingen :

 • De levensreddende handeling (primaire hulp) : dit zijn de handelingen die moeten worden uitgevoerd om - in afwachting van de arts of ziekenwagen - de levensnoodzakelijke functies in stand te houden : bewustzijn, ademhaling, bloedsomloop en het stelpen van hevige bloedingen.
 • De bijkomende handelingen (secundaire hulp) : dit is het verzorgen van kleinere letsels, die niet onmiddellijk levensgevaar opleveren : breuken onbeweeglijk houden, wonden verzorgen, kleine bloedingen stelpen en de organisatie om het slachtoffer af te voeren.

Waarom EHBO ?[bewerken]

Wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden, is er iemand nodig die het hoofd koel kan houden. Die weet welke handelingen er nodig zijn en die weet welke beslissingen er moeten genomen worden. Deze persoon moet bij een ongeval een bepaalde positie hebben die door iedereen aanvaard en erkend wordt in die omstandigheden.

EHBO in een bedrijf[bewerken]

Een ongeval dat zich voordoet in een bedrijf, is een teken dat er iets verkeerd loopt met de gebruikte machines, werkmethoden, grondstoffen of mensen. Ongevallen kunnen voorkomen worden met specifieke veiligheidsmaatregelen. Vaak maakt een ongeval deel uit van een reeks voorvallen met dezelfde oorzaak, maar met minder ernstige gevolgen.

EHBO komt steeds na de opgelopen schade of het ongeval. Naarmate de EHBO beter gepland, gestructureerd en voorzien is in een bedrijf, zal ze ook efficiënter zijn.

Verband tussen EHBO en veiligheid[bewerken]

Men moet steeds twee belangrijke zaken in acht nemen :

 • Enerzijds de beperking van het letsel.
 • Anderzijds het voorkomen van het letsel.

De beperking van het letsel[bewerken]

In de hulpverlening gaat men ervan uit dat de juiste hulp gedurende het gouden uur na een ongeval het verschil uitmaakt tussen leven en dood. Bovendien wordt door het bieden van gepaste eerste hulp de genezing bevorderd en worden restletsels beperkt. Het resultaat van de eerste hulp hangt af van de kennis en vaardigheid van de hulpverlener.

Het voorkomen van het letsel[bewerken]

Het voorkomen van ongevallen betekent het ongeval voor zijn. De nijverheidshelper kan enorm bijdragen tot het voorkomen van ongevallen. Het is dan ook wenselijk dat hij hiervoor een register bijhoudt van de verzorgingen of alle gegevens doorspeelt aan de "Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk" (de preventieadviseur). Dit register of deze melding moet duidelijk volgende zaken vermelden :

 • Datum en uur
 • Naam
 • Plaats
 • Omschrijving van het letsel
 • Oorzaak van het letsel
 • Zorgen
 • Opmerkingen

Dit register - waarbij ook de kleine gevalletjes worden aangetekend, zelfs als er geen arbeidsverlet of dokters tussenkomst met gepaard gaat - is praktisch echt onmisbaar. Enkele redenen waarom :

 • Dit register of verzameling van meldingen is met andere woorden de "thermometer" van de veiligheid in een onderneming.
 • De dagen, perioden of uren waarop de veiligheid (ernstig) in het gedrang komt, zullen zeer duidelijk worden. Het opstellen van een eenvoudige grafiek is geen overbodige luxe !
 • De vermelding van datum en oorzaak van het letsel kan van medisch standpunt bekeken noodzakelijk blijken, als er zich later nog verwikkelingen of complicaties voordoen.
 • Ook voor de verzekering is een nauwkeurige vermelding van aard en plaats van het letsel belangrijk. Bijvoorbeeld : snijwonde in de linkerduim - schaafwonde aan de rechterknie - ...
 • De afdelingen, machines (bv. zaagmachines, ...) , gereedschappen (bv. beitels, hamers, ...) en producten (bv. bijtende zuren, ...) die herhaalde malen (kleine) letsels veroorzaken of de personen die geregeld (kleine) verwondingen opliepen, kan men ze gemakkelijk opsporen om van daaruit de beveiligingsmaatregelen af te leiden, want grote verwondingen en kleine letsels kunnen dezelfde oorzaak hebben.

Het contact van mens tot mens, nijverheidshelper tot slachtoffer, helpt de veiligheid bevorderen. De vragen "Hoe is het gebeurd ?", "Waar is het gebeurd ?", kunnen de mens tot nadenken aansporen. Soms meer dan een muur met affiches. Het verminderen van het aantal "ongevalletjes" gaat gepaard met het verminderen van de indirecte kosten van de ongevallen, die dan door geen enkele verzekering gedekt worden (korte arbeidsonderbreking, fouten in de productie, ...).

Een register of melding aan de "Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk" is dus zowel economisch als menselijk verantwoord aan te bevelen. Het noteren van de verstrekte zorgen stelt de nijverheidshelper veilig tegen eventueel verder onoordeelkundige verzorging van derden. Tevens vindt hij er een aansporing in om er steeds op de hoogte te blijven van zijn taak. Het staat iedere onderneming vrij, dit naar haar eigen manier uit te werken.

Besluit[bewerken]

Door al deze belangrijke gegevens kan de nijverheidshelper meewerken aan het uiteindelijk doel van de veiligheid : voorkomen van schade, zowel bij de mens, als bij de uitrusting, als bij de omgeving, als bij het product.

Optreden in noodsituaties[bewerken]

Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp[bewerken]

Eerst moeten we enkele voorwaarden (de 10 geboden der EHBO) in acht nemen die voor ons en het slachtoffer van groot nut kunnen zijn :

1) Zelf rustig zijn om daardoor de angst van de gekwetste niet te verergeren.
2) Zorgen voor de veiligheid van jezelf, het slachtoffer en de omgeving.
3) Voorzichtig zijn om het slachtoffer de onnodige pijn te besparen.
4) Oplettend zijn om geen enkel verschijnsel over het hoofd te zien.
5) Vertrouwd zijn met de EHBO-middelen en -materialen en absoluut geen onnodige handelingen uitvoeren.
6) Vindingrijk zijn, om met de aanwezige materialen en middelen de eerste zorgen te verlenen.
7) Zich houden aan de voorschriften die bij de verschillende ongevallen zijn opgegeven.
8) Bij ernstige ongevallen onmiddellijk zelf of via een tussenpersoon de dokter of de geneeskundige dienst verwittigen.
9) Aan die personen volledig en uitvoerig verslag uitbrengen, ook al lijkt het letsel onschuldig.
10) Last but not least : de zintuigen goed de kost geven.

Algemene taken van de nijverheidshelper[bewerken]

De doeltreffendheid van het optreden van de nijverheidshelper zal niet alleen afhangen van zijn medisch kennis, maar ook van zijn vertrouwdheid met de instelling of bedrijf. Zo zal hij zorgen dat hij vertrouwd is met :

 • De plaats waar hij de perslucht- en brandstoftoevoer, evenals de elektrische schakelaars van machines en gereedschappen, uit zijn werkomgeving kan uitschakelen, individueel of in groep.
 • De namen van de eventuele scheikundige stoffen waarmee in zijn directe omgeving wordt gewerkt.
 • De etikettering van de scheikundige stoffen.
 • De veiligheidsfiches van deze scheikundige stoffen.
 • Het telefoonnummer van het antigifcentrum : 070/245 245.
 • De normale uitgangen en de nooduitgang van de werklokalen of werkruimtes.
 • De plaats van de verpleegdienst in het bedrijf of waar hij over EHBO-materiaal kan beschikken (verbandmateriaal, kleine apotheek, draagberrie, ...).
 • De plaats waar hij over fris water kan beschikken en over hoe hij dit water tot bij het slachtoffer kan brengen.
 • De plaats van telefoontoestellen in de directe werkomgeving.
 • Het telefoonnummer van de telefonist in het bedrijf, die de nodige oproepen voor hulp van buitenaf kan doen (ziekenauto, brandweer, MUG, ...), of het nummer om rechtstreeks aan buitenlijn te bekomen.
 • De andere nijverheidshelpers die in zijn omgeving werken en waar en op welke manier hij deze kan bereiken.
 • De plaats waar hij een begin van brand kan melden en hoe dit dient te gebeuren.
 • De plaats van de blusapparaten en de kennis om ermee te werken.

Besluit[bewerken]

Zolang er mensen in bedrijven werken, zullen er dagelijks risico's ontstaan die door geen enkel preventief systeem op voorhand zullen worden ondervangen. We moeten steeds schade proberen te voorkomen. EHBO maakt hier deel van uit door de beperking van het letsel of haar gevolgen, en door de rapportering van de risico's.

<<<Inhoudsopgave--Inleiding--Les 2: Dringende hulpverlening>>>

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.