Naar inhoud springen

Transwiki:Lijst van onregelmatige werkwoorden in het Frans

Uit Wikibooks

Hieronder volgt een (onvolledige) lijst van meer onregelmatige werkwoorden, met daarachter steeds de vertaling in het Nederlands.

Werkwoord Vertaling
agir handelen
aller gaan
apercevoir opmerken,zien
apprendre leren
attendre wachten
avoir hebben
boire drinken
choisir kiezen
comprendre begrijpen
conduire rijden
connaître kennen
correspondre à overeenkomen met
croire geloven
découvrir ontdekken
défendre verdedigen
dépendre de afhangen van
descendre uitstappen, naar beneden gaan
se détendre zich ontspannen
devenir worden
devoir moeten
dire zeggen
dormir slapen
écrire schrijven
s'endormir in slaap vallen
entendre horen
envahir overspoelen
être zijn
faire doen, maken
finir eindigen, klaar zijn, afgelopen zijn
fondre smelten
grandir groeien
guérir genezen
s'inscrire zich inschrijven
lire lezen
mettre aantrekken, zetten, leggen
obtenir verkrijgen
offrir aanbieden
partir vertrekken
perdre verliezen
pouvoir kunnen, mogen
prendre nemen
produire produceren, maken
ralentir vertragen, langzamer rijden
réagir reageren
recevoir ontvangen
reconnaître herkennen
remettre verzetten, overhandigen
rendre teruggeven
répondre antwoorden
rétablir herstellen
réussir slagen
savoir weten
sentir voelen,ruiken
servir dienen, bedienen, opdienen
sortir uitgaan, tevoorschijn halen
suivre volgen
tenir houden, vasthouden
vendre verkopen
venir komen
vivre leven
voir zien
vouloir willen
Wikipedia
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Wikipedia
Deze pagina is geïmporteerd van Wikipedia. De inhoud moet nog worden aangepast aan de opmaak en conventies van wikibooks, waarna de naam zal worden gewijzigd, zodat deze past in het betreffende boek.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.