Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Sociale strijd

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Peerfeedback Annelies Dumoulin

Omschrijving

Je hebt een heldere en duidelijke schrijfstijl, dit leest zeer aangenaam. Ik zou wel proberen in de omschrijving tot de kern te komen van het begrip sociale strijd. Verder aanvullingen kan je doen in de theoretische duiding. Ik vind het stukje tekst nu net iets te lang om nog een omschrijving te zijn. Bijvoorbeeld de niveaus waarop sociale strijd kan plaatsvinden kan je ook onderbrengen bij de theoretische duiding.


Sociale strijd en P2P

Je hebt oog voor zowel de sociale strijd die vooraf gaat aan een P2P-samenleving, maar ook als die P2P-samenleving een feit is is dit begrip nog courant. Dit vind ik goed gedaan, dit toont dat je met een kritische blik kijkt naar wat je leest. Dit stuk vind ik helder geschreven en de link met P2P is voor mij duidelijk.


Voorbeeld

Goed voorbeeld, niet direct iets waar je aan denkt bij het begrip sociale strijd dus door dit voorbeeld leer je ook iets nieuw!


Theoretische duiding

Probeer misschien wat meer in te gaan op 'échte' theorie en niet meer de theorie van Bauwens rond P2P. Dit hoort thuis in het stukje over Sociale strijd en P2P. De link met het Darwiniaans proces vind ik wel goed gevonden. Probeer toch ook dit wat meer af te scheiden van P2P, probeer te focussen op het begrip sociale strijd. De laatste twee alinea's zijn interessant gevonden, probeer ook hier de echte link met sociale strijd wat te expliciteren.


Externe links

Misschien wat minder wikipedia pagina's want deze geven ook vooral een definitie en geen echte verdieping in het concept sociale strijd.

Feedback Michiel Dusar[bewerken]

Verwijzing naar voorgaande en volgende concepten ontbreken (zie richtlijn voor opmaak wikibooks bladzijde)


Definitie: kan kernachtiger, met name in de eerste alinea die de toon zou moeten zetten. De essentiële begrippen, sociale ongelijkheid en conflict, staan er wel in, maar ze verdrinken in langdradige zinnen. Het kernwoord rechtvaardigheid ontbreekt.

Bijvoorbeeld de 1ste alinea: ‘... verschillende partijen een ander standpunt over de invulling van de samenleving nastreven’ bedoelt het volgende ‘de minderbedeelde sociale klassen eisen gelijkberechtiging en een evenredig aandeel van de welvaart en proberen hun rechten af te dwingen met actiemiddelen zoals stakingen of betogingen.’ Hier staan inderdaad twee partijen tegenover elkaar, maar het is slechts één partij die effectief aan sociale strijd doet en het initiatief daartoe neemt; de andere partij is eerder anti-sociale strijd. Deze asymmetrie komt niet duidelijk naar voren in de tekst.

2de alinea: recht als burger => burgerrechten

Bevolkingsgroepen => politieke partijen; ‘streven’ niet naar sociale strijd, maar ‘gebruiken sociale strijd als drukkingsmiddel...’

Microniveau gaat om het inrichten van een entiteit op kleinere schaal: dat is inderdaad microniveau maar zegt niets over sociale strijd: vervang door iets concreter als bijv. een fabriek.

De derde alinea ‘Doordat ....’ is overbodig.

Vervang het stopwoord standpunt(en) door andere woorden zoals eisen, verwachtingen, ...

Discussie : deze alinea’s kunnen naar Theoretische duiding verhuizen.


Sociale strijd en P2P

1ste alinea: richting => in de richting van

3de alinea: Nederland: idem ditto in België, in 1919 algemeen stemrecht voor mannen (vooor vrouwen pas in 1949, wat erop wijst dat dit geen doelgroep was voor sociale strijd)

4de alinea, laatste zin: kan niet voorspeld worden. Eraan toevoegen om link methet onderwerp te leggen: ‘De hiermee gepaard gaande instabiliteit en onzekerheid is een voedingsbodem voor sociale conflicten.’

5de alinea nogmaals standpunten: 1ste maal => plaats; 2de maal => vasthouden aan; 3de maal => doelstellingen

6de alinea: ‘volledige common’ lijkt een nieuw begrip, ik zou dat toch anders schrijven, door incorporatie van de 7de alinea: Bauwens gaat ervan uit dat commons niet het algemeen belang dienen maar dat van de deelnemende partijen; sociale strijd kan bijdragen tot een meer evenredige common met ook gebruiksrechten voor hen die niet tot de ontwikkeling ervan hebben bijgedragen (al moet hierbij de kanttekening worden geplaatst dat dit voor Bauwens een rol van de staat is, waken over de toegang tot gemeenschappelijke goederen en diensten voor elkeen). Dus is er niet per sé sociale strijd nodig, het kan ook uitmonden in politieke beslissingen.


Voorbeeld: het is een interessant voorbeeld want nieuwe vorm van sociale strijd, nl die van ontvoogde burgers tegen een betuttelende overheid die zelf beleidsmatig heeft uitgestippeld wat goed en slecht is voor de burger. Ik zou meer in de verf zetten dat de sociale strijd voortduurt maar verschuift van de emanciperende basisrechten (algemeen stemrecht, betaald verlof, gelijk loon) naar principiële emancipatie (recht op privacy, recht op inspraak)

1ste alinea: marktlogica: uitleggen hoe dit hier van toepassing is: kiezen voor het grootste getal (inspelend op uw voorbeeld over culturele subsidies die nu minder naar innovatie gaan en meer naar het bereiken van het grote publiek)

2de alinea: een vorm van sociale strijd => een nieuwe vorm van sociale strijd


Theoretische duiding

2de alinea het recht van de sterkste wordt niet nagestreefd maar beleefd. Het principe van het recht van de sterkste is niet de aanleiding voor de sociale strijd, maar wel ‘de gevolgen van dit recht, nl de sociale en economische ongelijkheid’ (dit zinsdeel in te lassen voor : zijn de aanleiding ....)

3de alinea: dit is in tegenspraak met de 6de alinea van hoofdstuk sociale strijd en P2P !!! Opletten en zeer duidelijk weergeven dat dit het eindstadium is dat beoogd wordt in de P2P maatschappij..

5de alinea: survival of the fittest is eigenlijk hetzelfde als recht van de sterkste, het klinkt wel anders !

6de alinea is zeer moeilijk te volgen, kan zonder probleem worden weggelaten, op de eerste zin na (darwiniaans proces) die als startzin aan het begin van de 7de alinea (om verduidelijking ...) kan worden geplaatst.

7de alinea: dit figuur => deze illustratie

Aan het begin (bovenaan) weinig tot geen waarde... (dit is in feite de legende van de figuur en moet dus gaan over wat op de figuur is te zien, daarom 'bovenaan' toevoegen)

Sociale strijd zorgt ervoor dat niet alle concepten geschikt zijn => competitie ipv sociale strijd


Algemeen commentaar: sterk verbeterd t.o.v. conceptversie


Omschrijving

Probeer hier een duidelijke omschrijving te geven van wat sociale strijd nu precies is. Het moet voor de lezer onmiddellijk duidelijk worden waar de wiki over gaat. Nu haal je bepaalde zaken aan die minder relevant zijn of die beter passen onder een andere tussentitel. Probeer to the point te zijn.

De alinea 'Doordat er verschillende standpunten worden ingenomen en niet iedereen vanuit hetzelfde standpunt naar het onderwerp kijkt, is er niet direct een standpunt dat voor iedereen even voordelig is. Aangezien de deelnemende partijen wel volledig achter hun eigen standpunt, en niet (geheel) achter dat van de andere partijen staan, zal elke deelnemende partij sterk gericht zijn op het doorvoeren van de onderdelen van het eigen standpunt.' biedt volgens mij geen meerwaarde en kan weggelaten worden.

De tweede, vierde en vijfde alinea passen volgens mij beter bij de theoretische duiding.

Sociale strijd en P2P

Vind ik zeer goed gedaan. Je bouwt je tekst goed op. Eerst geef je weer hoe sociale strijd in het algemeen (in de overgang van eender welke samenleving naar een andere) plaatsvindt en vervolgens betrek je P2P hier goed bij. Daarnaast focus je ook nog eens op sociale strijd binnen een P2P-samenleving, wat ik heel goed vind.

Voorbeeld

Een zeer goed voorbeeld. Wat sociale strijd is, wordt nog duidelijker. Ik vind het ook positief dat je eerst het voorbeeld geeft en daarna nog eens duidelijk aangeeft wat nu maakt dat dit een voorbeeld is van sociale strijd.

Theoretische duiding

Ik mis precies nog een beetje een duiding van wat sociale strijd nu precies is (naast de visie van Bauwens).

Volgens mij hangen de stukjes over de recht van de sterkste en survival of the fittest samen, niet?

Externe linken

Op zich wel relevante links om meer voeling te krijgen met belangrijke begrippen voor jou concept. Maar zijn er geen andere pagina's in plaats van enkel wikipedia?


Groetjes Julie

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.