Naar inhoud springen

Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Sociale reproductie

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Peerfeedback Annelies Dumoulin

Omschrijving

Je omschrijving van het begrip is kort en bondig en ook helder. Ik vind het echter een vreemde link met de sociale mobiliteit, misschien kan je de link die je hier legt nog wat meer verduidelijken? Je spreekt verder ook over de reproductietheorie van Bourdieu, dit lijkt me eerder iets voor in je theoretische duiding en niet voor in de omschrijving van het begrip.

In de tweede alinea spreek je ook al over peer 2 peer, dit stuk zou ik ook eerder bij de relatie met P2P plaatsen en niet bij de omschrijving van het begrip. Je kan misschien nog wat meer ingaan op wat sociale reproductie nu precies is, zijn er eventueel verschillende vormen van? De link met onderwijs is misschien iets dat je verder kan uitwerken, maar ik zou de elementen rond P2P houden voor onder dat stukje.

Relatie met P2P

"Deze opvatting van sociale reproductie zal uitgewerkt worden in het deel theoretische duiding" welke opvatting? Gaat dit over dat de mobiliteit verhoogd wordt door sociale reproductie te doorbreken? Dit is niet helemaal duidelijk.

Het is moeilijk te volgen omdat je eigenlijk eerst de theoretische duiding gaat moeten lezen omdat hier vaak naar verwezen wordt, je kan proberen om toch al kort te kaderen wat dit precies inhoudt voor P2P. Ook oppassen met normatieve uitspraken zoals "wat in onze samenleving niet kan is dat iedereen zich voortdurend honderd procent vrijwillig inzet", is dit echt zo? Zijn er geen plekken waar mensen dit wel doen?

Ik vind het moeilijk te volgen waar de precieze link met P2P nu ligt. Je beschrijft het huidige systeem uitgebreid dit kan je zeker behouden, maar dan kan je misschien ingaan op hoe dit ingaat tegen P2P en hoe P2P die sociale reproductie wilt aanpakken. Probeer dit wat meer chronologisch te structureren.


Voorbeeld

Je spreekt van een grafiek, maar deze is niet ingevoegd?

Ik vind het een goed voorbeeld van sociale reproductie, maar sociale reproductie komt vanuit de ouders en afkomst. Je kan dus misschien nog meer de focus leggen op hoe de afkomst van jongeren bepaald dat ze terechtkomen in een B-stroom. Probeer specifiek te gaan focussen op de aspecten die een sterke invloed hebben op die sociale reproductie, niet op de factoren die bepalen of iemand in die b-stroom terechtkomt. Je kan misschien ook nog even kort uitleggen hoe het terechtkomen in een B-stroom die sociale reproductie verder zet.


Theoretische duiding

Probeer de delen echt op te splitsen. Je grijpt vaak terug naar bijvoorbeeld een illustratie of P2P, maar probeer hier echt te focussen op de theoretische duiding van je concept. Wat zegt bourdieu allemaal over sociale reproductie en de mogelijkheid tot sociale mobiliteit? Het laatste stuk van je tekst lijkt me meer passen voor het stuk rond P2P.


Externe links

Probeer misschien wat links te zoeken die specifiek focussen op sociale reproductie en minder op Michel Bauwens en P2P.Feedback Michiel Dusar[bewerken]

Tekst grondig gewijzigd tov conceptversie!


Definitie: OK

AD merkt terecht op dat p2p hierin niet moet worden vermeld. Maar dit kan gemakkelijk worden opgevangen door in de zin...een niet te onderschatten rol ‘in de peer to peer samenleving’ dit laatste te vervangen door ‘als mechanisme voor de sociale reproductie’ Anderzijds hoort vermelding Durkheim hier niet thuis maar in hoofdstuk theoretische duiding waar het wat meer kan worden uitgewerkt(met referentie)

Een pluspunt zou zijn op te zoeken wie de term Sociale reproductie voor het eerst heeft bedacht. Referentie naar deze originele bijdrage zou dan wel thuishoren in de definitie.


Sociale reproductie en p2p

Deze opvatting zal worden uitgewerkt...+ ... verder uitgelegd wordt : zinnen weglaten (akkoord met AD)

Spaties invoeren voor onderverdeling in alineas.

‘verloning’: ander woord meer in de lijn van p2p aub

Kwadranten: uitleg van dit schema en wie zich waar bevindt is minder relevant in deze context (dat van de kapitalisten kan worden weggelaten)

Ideeëngang is goed maar de tekst kan stilistisch verbeterd worden


Voorbeeld

Waar is grafiek?

Explodeert ongelijkheid: onvolledige zin

Laatste zin Sociale ongelijkheid staat 2x vermeld.


Theoretische duiding

Voorbeeld Bourdieu (referentie toevoegen) moet meer worden uitgediept. Voorbeeld sociale status van ouderen overgenomen door kinderen wegens gebrek aan sociale mobiliteit is niet correct, het is ingebakken in het systeem, dus sociale + culturele reproductie. Sociale mobiliteit is een ander concept. Het gebrek aan sociale mobiliteit vermag niet dit systeem van sociale reproductie te doorbreken.

Dit is iets dat ook in de huidige maatschappij al minder het geval dan vroeger is, maar wat nog steeds een belangrijke factor is. De afkomst van de ouders blijft in bepaalde mate bepalend voor de toekomst van het kind. Een illustratie hiervan is de kostprijs voor het studeren aan de universiteit.Een illustratie hiervan zijn de slaagkansen aan de universiteit.

Vanaf ‘Er moet echter een manier bedacht worden ...’ te verplaatsen naar Socialeproductie en p2p en er inlassen voor de laatste zin (wel nalezen voor vloeuiende gedachtengang)


Referenties

Dmytri is voornaam, Kleiner moet voorop staan


Omschrijving

In de omschrijving haal je reeds zaken aan die volgens mij beter passen bij een andere tussentitel. Ik ben het hier volledig eens met voorgaande feedback: Stukje over Bourdieu past beter bij de theoretische duiding en stukje oer P2P beter bij de link tussen sociale reproductie en P2P.

Zijn er meerdere soorten/vormen van sociale reproductie? Mij lijkt het dat er enerzijds de ouders zijn en anderzijds het onderwijssysteem? Het stukje over het onderwijs kan je misschien iets meer uitbreiden (zonder het gedeelte van P2P). Je kan aanhalen dat het om twee vormen gaat of iets in die aard?

Sociale reproductie en P2P

Ik vind het moeilijk om te lezen aangezien je aangeeft dat bepaalde begrippen uitgelegd worden in het volgende stuk. Hierdoor ben ik niet helemaal mee.

Voor mij is het ook niet helemaal duidelijk wat nu precies de link met P2P is?

'Sociale reproductie in de betekenis die Bauwens eraan geeft is hier dus niet aanwezig. Een ideaal sociaal netwerk is volgens Bauwens een netwerk dat de gebruikswaarde teruggeeft aan diegenen die het maken zodat ze zich hiervan in levensonderhoud kunnen voorzien. Als conclusie kan gesteld worden dat Bauwens dus sociale reproductie, zoals het hier omschreven wordt, veronderstelt om sociale reproductie in de betekenis van sociale mobiliteit te doorbreken (Bauwens & Lievens, 2013).' Vind ik zeer moeilijk. Eerder zeg je dat Bauwens sociale reproductie op twee manieren invult. Over welke wijze gaat het hier?

Volgens mij moet je bepaalde zaken herformuleren (duidelijker taalgebruik, niet verwijzen naar andere passages, structuur van de tekst, ...) zodat het makkelijker leest en de link met P2P concreter wordt.

Voorbeeld

Waar is de grafiek waar je over spreekt?

'Grosso modo kunnen er bij deze grafiek twee belangrijke bevindingen gesteld worden. Explodeert de ongelijkheid naar etnische herkomst. 50% van de migrantenjongeren komt rechtstreeks in het eerste leerjaar B terecht'. In de tweede zin ontbreken volgens mij enkele woorden? Wat wil je zeggen met 'explodeert de ongelijkheid naar etnische afkomst?'

Ik vind het een goed voorbeeld. Maar in de omschrijving zeg je dat sociale reproductie van de ouders komt. Ofwel moet je dit meer betrekken in dit voorbeeld, ofwel moet je in de omschrijving aangeven dat er meerdere vormen van sociale reproductie zijn? Bijvoorbeeld in de eerste plaats door afkomst (de ouders) en in tweede plaats het onderwijs?

Theoretische duiding

Volgens mij ben je vergeten te refereren bij het voorbeeld van Bourdieu.

Ook hier haal je zaken aan die volgens mij beter onder andere tussentitels passen. Het laatste stuk past beter bij de link met P2P.

Je vermeldt ook de naam Dmytri Kleiner. Uit welke tekst komt dit?

Externe links

Er zijn nuttige links bij. Maar de links over P2P en Bauwens in het algemeen lijken mij minder relevant. Zijn er geen links die nog meer uitleg geven over sociale reproductie? Die bepaalde zaken kunnen verduidelijken of die toelaten om in de diepte te treden?

Algemene opmerkingen

Probeer te werken met witregels, met alinea's. Dit zorgt er voor dat het vlotter leest.


Groetjes

Julie

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.