Naar inhoud springen

Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport Agogische Wetenschappen - Groep culturele

Uit Wikibooks

Voorwoord [bewerken]

'Tijdvoorinterculturaliteit’ is een website van en door studenten culturele agogiek, gecreëerd in opdracht van het vak leertechnologieën aan de VUB. De complexiteit van de relatie met ‘de ander’ en ‘zichzelf’ aan de leerling bijbrengen, de wijze van interactie met de anderen en het eigen waardensysteem aanpakken, bijdragen tot een cohesie in een bepaalde groep, een wederzijds vertrouwen creëren en het (h)erkennen van diversiteit, zijn maar enkele dingen die wij belangrijk achten. Een interculturele praktijk moet verschillen herkennen en een meerwaarde geven zonder te focussen op deze verschillen, want dit brengt namelijk het risico de gelijkenissen in de schaduw te zetten. Zo is het de bedoeling van deze website om zowel de leerkracht als de leerling leermateriaal aan te bieden rond ‘interculturaliteit’. We hopen op deze manier bij te dragen tot het bewustzijn van de eigen culturele oorsprong en het ontwikkelen van gemeenschappelijke projecten die helpen om de verschillen in culturen te overstijgen.

Inleiding [bewerken]

Interculturaliteit, een woord dat OpenOffice (zelfs) niet herkend. Is interculturaliteit een woord op zichzelf of is het gewoon een synoniem voor multiculturaliteit? Ons doel is om zowel leerlingen en leerkrachten via een educatieve site kennis te laten maken met het begrip interculturaliteit. Want moest er geen verschil zijn tussen interculturaliteit en multiculturaliteit dan was deze site overbodig geweest. Bij het onderdeel leertechnologische toepassingen zie je dat we heel constructivistisch te werk zijn gegaan. We hebben geprobeerd het begrip interculturaliteit zoveel mogelijk zelf te onderzoeken. Al de foto's en video's die je ziet op de website Zijn zelf gemaakt. We zijn individueel en in groep op 'queeste' gegaan naar wat het begrip interculturaliteit precies inhoudt en wat het verschil is met het begrip ‘multiculturaliteit’. Zo is het de bedoeling dat de leerlingen en leerkrachten op zoektocht gaan op de site naar hoe zij interculturaliteit kunnen interpreteren.

Bij methodiek en aanpak laten we zien hoe we de website hebben gemaakt. We hebben gekozen om met 'wordpress' te werken. Dit leek ons, aangezien we allemaal een beetje amateurs zijn in het maken van websites, de beste keuze. Door middel van printscreens laten we de belangrijkste stappen zien van hoe je een website maakt. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk met Open Software te werken. Ook dit rapport is geschreven in OpenOffice. In het onderdeel 'De agogische toepassing' proberen we duidelijk te maken dat het begrip interculturaliteit belangrijk is en dat het op iedereen van toepassing is.

Doelstelling [bewerken]

Ons doel is om leerlingen van het 3de tot 4de middelbaar via een educatieve site kennis te laten maken met het begrip interculturaliteit. We richten ons naast leerlingen ook op leerkrachten die geïnteresseerd zijn in het geven van een les rond ‘interculturaliteit’. Met tijdvoorinterculturaliteit.wordpress.com willen we de leerkracht een theoretisch kader aanreiken en de leerlingen op een aangename manier kennis laten maken met interculturaliteit, dit door enkel de noodzakelijke theorie erbij te betrekken. Culturele diversiteit is in elk aspect van de samenleving aanwezig, daarom moet het ook niet altijd even ver gezocht worden. Volgens ons is het mogelijk met enkele beelden weer te geven wat interculturaliteit inhoudt, vandaar de onderdelen foto’s en video’s. Verder willen we aan de hand van een bondige woordenschat en enkele korte verhaaltjes iets dieper ingaan op het onderwerp interculturaliteit en tonen wat het onderwerp omvat. Dus, hoe stellen wij voor de website te gebruiken? Laat de leerlingen, al dan niet met een inleiding door de leerkracht, een korte tijd op de website rondkijken. Laat ze het kruiswoordraadsel met aanvullende oefening maken, laat ze de foto’s en video’s bekijken en de verhalen en feiten lezen. Tot slot kunnen ze ook de quiz over interculturaliteit eens maken (eventueel met gebruik van internet om de vragen op te lossen).

Multiculturaliteit is een beschrijvende toestand, terwijl interculturaliteit een proces is waarbij de verschillende culturen met elkaar in dialoog gaan. Daarom verwachten we ook na de prospectie van de website, een of andere dialoogvorm tussen de leerlingen te laten ontstaan. Zet de leerlingen in groepjes en laat ze spreken over de gegevens die door ons zijn aangereikt. Laat de leerlingen zoeken naar hun culturele identiteit en oorsprong, zodat ze zich bewust worden van hun culturele identiteit en die van de andere. Laat ze zoeken naar gelijkenissen en verschillen in gewoontes met hun leeftijdsgenoten en andere generaties, zowel de zichtbare als de onzichtbare. Ze kunnen bijvoorbeeld naar situaties en momenten zoeken waar verschillende culturen samenkomen en verbroederen.

We hopen op deze manier tot een beter besef te komen, dat multiculturaliteit een gegeven is dat onvermijdelijk is geworden. En dat interculturaliteit dé oplossing is om tot een vreedzame symbiose te komen.

Leertechnologische toepassingen [bewerken]

We hebben ervoor gekozen onze eigen foto’s en filmpjes te gebruiken. De redenen daarvoor zijn heel simpel: copyright, het is gewoon origineel om er zelf te nemen en het sluit goed aan bij het ‘culturele’ van onze richting. Als je foto’s van het internet wilt gebruiken, dan moet je vaak rekening houden met de copyrights. In het verleden zijn er al vaak problemen mee geweest, en dat wilden we onszelf besparen. Daarom hebben wij als groep beslist om voor onze eigen foto’s te zorgen. Een pluspunt hierbij is natuurlijk dat het veel origineler is als je je eigen foto’ s neemt. Je kan op die manier zien hoe je groepsleden het thema ‘interculturaliteit’ in een foto omzetten en hoe zij het interpreteren. Voor de foto’s zijn een paar groepsleden op verschillende plaatsen in Brussel geweest. Eén plaats waar ze naar toe trokken is de Matongéwijk er zijn ook aantal foto’s van een groepslid dat naar Cambodja is geweest. Daar kun je ook duidelijk het thema interculturaliteit in zien. Verder, hebben we ook nog een filmpje. Dit is ook opgenomen in Cambodja. Het gaat over een klein Cambodjaans meisje dat heel leergierig is en de namen van de reizigers wil leren schrijven. Het is een mooi voorbeeld van hoe verschillende culturen elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. In de opdracht stond ook dat we moesten werken met ‘creative commons’. De voorwaarden die wij hierbij hebben gekozen zijn: vermelding van onze naam, men mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en de gebruiker mag het werk niet bewerken. We hebben de strengste voorwaarden gekozen omdat, we bijzonder veel werk in de foto’s hebben gestoken en we niet willen dat er iemand geld verdient met ons werk. Toch is diegene die bij ons werk terecht komt, toegelaten om het werk te kopiëren, verspreiden en doorgeven.

Methodiek en aanpak [bewerken]

Hoe de website maken? Printscreens met uitleg [bewerken]

We hebben gekozen om enkele dingen uit te leggen via printscreens. Dit is handig voor de personen die er nog niet zo goed mee kunnen werken (in ons groepje) en om te laten zien dat we de website zelf hebben gemaakt. Voor meer informatie zie studentenpublicaties 2011-2012 Daar kan je heel ons rapport zien.

Verslag PowerPoint [bewerken]

Voor het maken van de PowerPoint presentatie zijn we met drie samengekomen. We hebben gekozen om drie personen de PowerPoint te laten maken en de andere drie deze te laten aanvullen en presenteren. We zijn begonnen met de volgende vragen te stellen: Wat is tijdvoorinterculturaliteit? Waarom en welk doel heeft de site? En hoe is de website tot stand gekomen? Door deze vragen uit te werken en te beantwoorden zijn we tot een synthese gekomen, die in een bondige presentatie uitlegt aan onze collega-agogen waar tijdvoorinterculturaliteit voor staat. Verder vind je in de PowerPoint ook een korte uitleg bij elk onderdeel, die je kan terugvinden op de webpagina. Zo hopen we een duidelijk beeld te scheppen wat er allemaal te vinden is op tijdvoorinterculturaliteit.wordpress.com. Het maken van de PowerPoint presentatie is dus gebeurd door degene die deze niet in de klas gaan brengen. Maar, hierbij mag nog vermeld worden dat we nog één keer allemaal samen gekomen zijn om de koppen bij elkaar te steken, zodat het voor degene die de PowerPoint presenteren duidelijk is wat er wordt bedoeld met bepaalde zinnen in de dia’s, en dergelijke. Op deze manier hebben we alle zes onze inbreng gehad in de PowerPoint over onze website.

Agogische toepassing [bewerken]

Als culturele agogen leek het ons enerzijds interessant, anderzijds ook logisch om voor een (inter)cultureel thema te kiezen. Ons wordt wel eens verteld dat agogiek zich voornamelijk toespitst op volwasseneducatie. Maar met educatie begin je best zo vroeg mogelijk. Als we verandering in de maatschappij willen waarnemen, zullen we er vroeg moeten bij zijn. Of zoals Ghandi ooit zei: “You must be the change you want to see in the world”. Vandaar dat we ons toegespitst hebben op een jongere doelgroep, namelijk leerlingen uit het 3de en 4de middelbaar onderwijs Interculturaliteit is een begrip waarmee jongeren dagelijks in aanraking komen. In de klas zitten met anderstalige leerlingen, groepswerkjes maken met allochtone jongeren, samen in de voetbalclub met jongeren van diverse afkomst, …Het was voor ons dan ook van belang om ons niet alleen op het culturele aspect te focussen, maar om het begrip interculturaliteit door te trekken naar iets wat ook sociaal en maatschappelijk relevant is. We willen onze doelgroep op een interactieve manier laten kennismaken met interculturaliteit en zo hun visie op het culturele en sociale landschap proberen te verbreden.

Als agoog maakten wij reeds kennis met de drie B’s binnen de agogiek, namelijk beleid, beheer en begeleiding. Langs de ene kant gebruiken we de B van beheer. We beheren samen de interculturele wordpress blog voor zowel jongeren als ouderen. Langs de andere kant is de B van begeleiding binnen dit proces ook vrij essentieel. We willen via deze blog, via instructies en een eenvoudig structuur de leerlingen begeleiden tijdens hun ontdekkingstocht doorheen technologie en cultuur. Hierbij is het belangrijk dat zij hun eigen reproductie maken van de aangeboden kennis en niet doelloos alle informatie letterlijk overnemen. Een intercultureel proces is een proces waar voortdurend kan en moet aan worden gewerkt.

Vergaderingen [bewerken]

Vergadering 28 oktober

Aanwezigen: iedereen

We zochten samen naar een thema voor onze opdracht. Er waren verschillende ideeën. -Een site maken voor iemand die suikerbonen zakjes maakt en die aan een boom hangt (creatief), en die die verkoopt, via wereldwinkel of zelfstandig. En met elke boom die verkocht wordt, kan er één iemand naar school voor een jaar (in ontwikkelingslanden). Het probleem was dat de vrouw moeilijk bereikbaar was en we een site wilden maken voor haar. Socio-culturele site maken voor allochtonen Op een bestaande site voortbouwen Cultureel- toeristisch site maken voorstudenten-> je kan er terecht voor meer info over musea, theater, ...

Het laatste leek ons een leuk idee en hebben we een beetje verder uitgewerkt.

Taakverdeling Als opdracht: mensen informeren met ICT kennis - Emeline: meer info over stad Antwerpen - Judit en Perrine: Brussel - Sielke: Hasselt - Kenneth:Gent - Lisa: leuven

Dit bleek uiteindelijk toch geen goed idee te zijn dus zochten we verder. We vroegen Prof. Elias om raad en zochten samen met hem naar iets wat nuttig kan zijn. Hij kwam op het idee om een lessenpakket te maken (+/- 2 uur) voor scholen rond een actueel thema. bv. armoede, multiculturaliteit, ... En dit thema verbinden we dan met de 7 vormen van kunst: schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, moderne media, theater, muziek en dans. Extra: mogelijk invulblaadjes maken voor scholen zodat leerlingen tijdens die bepaalde les zelf op het internet kunnen gaan zoeken (met oplossingsblaadjes).

Opdracht: een thema zoeken en al eens nadenken over de 7 vormen van kunst en hoe we deze kunnen integreren. We namen ook eens een kijkje op de website: http://www.webs.com/

Vergadering 3 november


Aanwezigen: 1. Perrine 2. Emeline 3. Lisa 4. Judit 5. Sielke 6. Kenneth

Overzicht samenkomst: Brainstormen thema educatieve site Brainstormen inhoud educatieve site Test-site maken Mail rondsturen Taakverdeling


1. Brainstormen thema Interculturaliteit of multiculturaliteit? interculturaliteit in Brussel via verschillende kunstvormen aan de leerling brengen Site zowel voor leerkracht, als voor leerling

2. Brainstormen inhoud Interculturaliteit sociaal, politiek… kaderen Via beelden (kunstvormen) leerlingen op een constructivistische manier leren kennis maken met het thema Werkblad maken Quiz na computeropdracht? Forum voor leerkrachten maken Film buurtfeest  zintv.org

3. Site maken Met behulp van www.webs.com 4. Mail rondsturen Om het thema beter te omlijnen, hebben we een mail rondgestuurd naar alle Nederlandstalige scholen in Brussel en gekende leerkrachten om te vragen of ze ons willen helpen met ons project. In de mail hebben we gevraagd wat de school onder interculturaliteit verstaat en hoe dit volgens hen het beste aangeleerd kan worden. 5. Taakverdeling Taken voorbereiden tegen volgende samenkomst: I. Iedereen moet de desbetreffende mail naar een leerkracht van vroeger doorsturen II. Zoeken naar interculturaliteit in verschillende kunstvormen III. Printscreens maken van activiteiten op internet

Taakverdeling: Perrine: interculturele projecten in Brussel Emeline: dans en architectuur, vriendschapswijk Lisa: schilderkunst  Judit: theater en film Sielke: media, uitdenken werkbladen Kenneth: beeldende kunst en film, uitdenken werkbladen

Volgende samenkomst: Woensdag 9 november, 16 uur!


Vergadering 9 november Aanwezigen: Perrine Emeline Lisa Judit Sielke

Verontschuldigd: Kenneth

Wat stond er op de voorbereidingsagenda: 3. Iedereen moest de desbetreffende mail naar een leerkracht van vroeger doorsturen 4. Zoeken naar interculturaliteit in verschillende kunstvormen 5. Nadenken over invulbladen leerling-leerkracht

Bijeenkomst: Overlopen respons leerkrachten mail Iedereen toont en legt uit wat hij/zij al gevonden heeft omtrent kunst en interculturalieit Bespreking concretisering website Besloten om niet tot de kunstvormen te beperken, maar interculturaliteit overal zoeken. Vb films, cartoons, … Kortom aangename dingen voor kinderen van middelbare leeftijd. Idee om leerlingen zelf foto’s te laten maken omtrent het thema, ons door te sturen zodat wij die dan op de website kunne uploaden Opstellen mail Professor om goedkeuring thema te vragen

Taakverdeling: Zoeken naar afbeeldingen, video’s, … (rekening houdend met CC!!!) Zoeken naar alternatief om website mee te maken Zoeken naar uitwerking werkbladen wat willen we leerling bijbrengen?

Vergadering 16 november 2011

Aanwezigen: · Sielke · Kenneth · Judit · Perrine · Emeline · Lisa

Wat stond er op de voorbereidingsagenda? · Activiteiten voorbereiden · Nadenken wat we op de site willen zetten

Bijeenkomst · We hebben besloten om wordpress te gaan gebruiken en begonnen met een kladversie ‘ProBeerSelMe’ · We gaan de site waarschijnlijk tweetalig maken (Nederlands – Frans) · We hebben beslist op welke leeftijdsgroep we ons gaan baseren: 14 en 15 jarigen (derde en vierde middelbaar). Omdat ze net niet te jong zijn om alles te begrijpen en niet te oud zijn om alles al te weten! · We gaan werkblaadjes maken, we hebben al eens besproken welke vragen we erop zouden kunnen zetten. Bv: hoeveel talen worden er in Brussel gesproken, … Ze kunnen deze oplossen door informatie van de site te halen.

Taakverdeling · Sielke: raster maken waarin ze ongeveer 15 interculturele woorden in moeten terugvinden · Kenneth: site uitpluizen en verder nadenken over de werkblaadjes · Emeline: naar de bibliotheek ‘Provinciaal Documentatiecentrum Atlas’ in Antwerpen gaan. Ze hebben daar alles over interculturaliteit. En foto’ s maken i.v.m. interculturaliteit. · Lisa: naar de bibliotheek ‘Provinciaal Documentatiecentrum Atlas’ in Antwerpen gaan. Ze hebben daar alles over interculturaliteit. Extra informatie opzoeken over: ‘Wat is interculturaliteit nu eigenlijk?’ · Judit: foto’ s maken i.v.m. interculturaliteit en de verslagen bij elkaar zetten · Perrine: Vertalen van de site (naar het Frans) en extra informatie zoeken voor op de site

Volgende afspraak: · Op het forum · Live: Dinsdag 22 november van 12.30 u tot 16.00 u

Vergadering 22 november

aanwezigen: Perrine Emeline Sielke Lisa Judit Maken van de definitieve website: We hebben gekozen om een website te maken met wordpress

--> https://nl.wordpress.com/signup/ 

Onze gebruikersnaam is: tijdvoorinterculturaliteit Ons wachtwoord: ********** (zie facebook) We hebben ook een gmail adres gemaakt: 'cultureleagogiek@gmail.com' Met als wachtwoord: ********** (zie facebook)

Taakverdeling: iedereen de site een beetje verkennen informatie zoeken die we op de verschillende pagina's kunnen zetten (verschil multiculturaliteit en interculturaliteit, verhalen over interculturaliteit, ...)

Volgende afspraak: - vrijdag 25 november.

Vergadering 25 november

Aanwezigen: Perrine Emeline Sielke Lisa Judit

Afwezig zonder verontschuldiging: Kenneth

Overzicht samenkomst We pasten de achtergrond van onze site aan De zaken die nog op pointcarré stonden bij ‘concreet materiaal’ werden op de site gezet We maakten van alles printscreens en plaatsten die in het verslag Emeline toonde hoe we nieuwe categorieën kunnen maken Taakverdeling Kenneth: Cijfermateriaal over interculturaliteit in Brussel opzoeken Emeline: printscreens Emeline en judit kijken voor forum Perrine: meer informatie voor op de site (strip, quiz?) Lisa en Judit en Sielke: Verslag + powerpoint

Volgende afspraak Donderdag 1 december na educatief ontwerp ( en woensdag 30 november voor een paar).

Vergadering 30 november Aanwezigen Emeline Sielke Judit Lisa

Afwezig met verontschuldiging Perrine Kenneth

Wat moet in het rapport:

Voorblad Voorwoord (about us) Emeline Inhoudstafel Doelstellingen Judit Methodiek en aanpak (printscreens, …) Emeline Leer technologische toepassingen (film, foto’s, …) Lisa Agogische wetenschappelijke toepassingen Sielke Vergaderingenverslagen bij elkaar plakken Evaluatie de hele groep Bibliografie (bronnen zie forum) Bijlagen

Wat we nog moeten doen:

CC maken De feiten (tekst van Kenneth nog op de site) Raster aanpassen Kleur website aanpassen Quiz Perrine op de site plaatsen Filmpje Lisa op de site plaatsen Powerpoint maken De site op klascement plaatsen Facebook share (eventueel pagina maken)

Vergadering 1 december Aanwezigen Iedereen

Overzicht samenkomst

We hebben een (definitieve) inhoudstafel gemaakt. Zie naar de Inhoudstafel bij het rapport.

Taakverdeling Iedereen moest aan een onderdeel werken van de inhoudstafel. Powerpoint maken: Kenneth, Lisa en Perrine Bespreking van de powerpoint: Emeline, Sielke en Judit

Volgende afspraak Voor powerpoint te maken maandag 5 december (af tegen donderdag 8 december) iedereen : dinsdag 6 december

Vergadering 3 december Aanwezigen : iedereen

Overzicht samenkomst

- We spreken over de onderdelen die we in het rapport moeten toevoegen (cc, oppenoffice, wordpress, clascement) - Wat moeten we nog op de website verwerken (link facebook, filpje toevoegen, hoofdpagina) - Wat moeten we nog aan wikibook toevoegen

Taakverdeling : - Wikibook : Emeline en Kenneth - Clascement : Kenneth - Verslag ppt samenkomst : Kenneth - Hoodpagina website : Judit - Filpje comprimere : Judit - Link facebook op website : Perrine - Link Quiz opniew op website : Perrine - Besluit rapport : Judit en Sielke - Rapport nalezen : Judit en Sielke

Volgende afspraak 14/12 na sociaal beleid: Judit, Sielke en Emeline – organisatie mondelinge presentatie 15/12 na Educatief ontwerpen : idereen – mondelinge presentatie oefenen en evalueren

Evaluatieraster en persoonlijke/groepsevaluatie [bewerken]

Evaluatieraster [bewerken]

Naam en Activiteit Emeline Sielke Lisa Judit Perrine Kenneth
Raster op website x
Foto's x x
Tekst x x x x x x
Rapport x x x x x x
activiteiten (bib, onderzoek, ...) x x
Persoonlijke ideeën x x x x x x
Quiz x x
Eigen bijdrage x x x x x x
Onderzoek hoe website maken x
Website maken x x x x x x
Tabel maken x x
Powerpoint x x x
Presentatie x x x
Vergaderingen noteren x x x x x x
Aanwezigheid x x x x x x
Interesse tonen x x x x x x
Video's x
Lay-out x x x x
Verhalen op website x x
Kunnen werken met website x x x x x x
Initiatief x x x x x x

persoonlijke/groepsevaluatie [bewerken]

Grillet Judit: Toen ik de opdracht voor het eerst te horen kreeg, had ik toch wat schrik. Niemand van onze groep had ervaring met het maken van een site. Tijdens de lessen kregen we ook niet echt informatie over hoe we aan die opdracht moesten beginnen. De eerste keer dat we samenkwamen, verliep het dan ook redelijk stroef. We brainstormden over uiteenlopende thema’s tot we uiteindelijk voor een educatieve site over interculturaliteit gingen. We hadden dan wel een thema, maar nu moesten we bedenken wat we allemaal op onze site wilden. Dit was niet altijd eenvoudig. Vanaf de derde samenkomst, begon het werk al wat meer te vlotten. We wisten al meer waar we naartoe wilden waardoor de taken konden verdeeld worden. Iedereen droeg zijn steentje bij om een verhaal , een spelletje, een filmpje of wat foto’s op de site te zetten. De samenwerking in onze groep verliep vlot. Er was meestal wel een goede communicatie onder elkaar. In het begin was het wel wat wennen om veel afspraken via het forum te regelen, maar als je dit consequent deed, lukte het wel. Ik vond het achteraf gezien toch wel een leuke en leerrijke opdracht. Mijn eigen inbreng vond ik middelmatig. Ik heb genoeg gedaan, maar het kon wel iets meer.

Joblin Lisa: Persoonlijk, vond ik de opdracht heel stresserend. Ik wist niet altijd wat er van ons verwacht werd. In het begin hebben we lang nagedacht over wat we nu eindelijk gingen doen, welk thema gingen we nemen, wat moesten we met de website doen, …? Uiteindelijk zijn we er als groep wel uitgekomen. De groep zelf vond ik heel aangenaam. Iedereen was gemotiveerd om er iets van te maken en iedereen heeft ook moeite gedaan om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen. Ik moet zeggen, als ik deze opdracht alleen had moeten maken, dan had het een flop geweest, alleen al maar omdat ik niets van websites enz. af weet. Ik heb zeer veel bijgeleerd en ben mijn groepsgenoten dankbaar. Mijn eigen opdrachten die ik voor de taak heb moeten maken vond ik wel redelijk. Ik heb altijd gedaan wat ze van mij verwachtte, maar er zijn altijd wel mensen die meer doen. Dat is nu eenmaal zo. Ik denk dat mijn inbreng voldoende was. Ik heb mijn best gedaan en de rest ook. Iedereen heeft altijd gedaan wat er van hem verwacht werd en dat is het belangrijkste denk ik. Ik ben blij met wat onze groep heeft gedaan en ik ben mijn groepsgenoten dankbaar voor de leuke samenwerking.

Martens Emeline: Een website maken is iets waar ik nooit aan zou beginnen. Het is niet dat ik websites onnuttig vind maar ik zie me er zelf nog geen maken. Dus toen ik de opdracht kreeg om met een groepje een website te maken moest ik is goed lachen vanbinnen. Ik weet zo weinig af van technologie en voor mij is websites maken een beroep apart. Het groepswerk verliep in het begin vrij moeizaam en het grootste probleem was dat iedereen alleen basiskennis had op vlak van technologie. Dus hoe begin je met een groepje, dat alleen basiskennis heeft, een website te maken? We zijn begonnen met veel samen te komen en te discussiëren over een thema voor onze website en hoe we ons de website voorstelde. Dit nam veel tijd in beslag. Als ik hierop terug kijk was het misschien beter om eerst te kijken met wat we onze website gingen maken en wat de mogelijkheden waren. We hadden uiteindelijk gekozen voor wordpress en na een aantal dagen erop te experimenten lukte het me vrij goed om dingen erop te zetten en het een lay-out te geven. Deze kennis gaf ik dan door aan de rest (en vice-versa natuurlijk) zodat iedereen er mee kon werken en elkaar laten zien wat voor wat diende. Mijn eigen inbreng vond ik goed en ik vind dat ik er genoeg tijd in heb ingestoken. Waar ik minder tijd in heb gestoken is de inhoud van de teksten, dit was vooral omdat ik meer tijd stak in andere dingen zoals rapport in orde zetten, foto's, met website leren werken, wikibooks. Op het einde viel het op dat echt iedereen heel hard meewerkte om de deadline te halen. De groep waarmee ik samenwerkte was heel aangenaam en uiteindelijk vind ik het chique dat we een website hebben kunnen maken. Het resultaat vind ik persoonlijk wel geslaagd en leerrijk, maar het had altijd beter gekund.

Sielke Sanen: Reeds in de eerste les leertechnologieën maakten we kennis met enkele voorbeelden van ICT als hefboom voor ‘het nieuwe leren’. Al snel was ik gefascineerd door de verschillende mogelijkheden die ICT kan bieden op educatief vlak. De taak om zelf een nieuwe, originele realisatie te verwezenlijken met betrekking tot leertechnologieën overviel me een beetje. Ik vond het oorspronkelijk niet duidelijk wat er precies van ons verwacht werd. Daarom verliepen de eerste groepsbijeenkomsten ook wat stroef. Onze ideeën waren zeer uiteenlopend waardoor we moeilijk knopen konden doorhakken. Uiteindelijk zijn we als cultureel agoog ons gezichtsveld gaan verbreden en zijn we gaan zoeken naar een onderwerp dat zowel sociaal, cultureel als maatschappelijk relevant is. Wat ik hierbij wil vermelden is dat Professor Elias ons voorstelde om misschien te werken met een website voor scholen, rond een actief maatschappelijk probleem/fenomeen. Hierop verder gaand zijn we uiteindelijk bij het begrip ‘interculturaliteit’ gekomen. Niet alleen een thema zoeken vond ik moeilijk, ook het kiezen van een leertechnologie. Hoe maken we met zes ICT-leken een indrukwekkende website? Het was een helse tocht, maar door de taken evenredig te verdelen ondervond ik al snel dat onze samenwerking steeds vlotter verliep. In de eerste weken nadat de opdracht werd uitgelegd hebben we het naar mijn weten iets té rustig aangepakt. Daardoor zijn we de laatste drie weken misschien iets of wat in tijdsnood gekomen. Ik vind van mezelf dat ik op het begin weinig inbreng had te bieden, maar naarmate de weken vorderde stak ik meer en meer tijd in dit werk. De laatste twee weken was ik er praktisch voortdurend mee bezig, waardoor ik andere vakken wat aan de kant heb geschoven. Langs de ene kant vind ik dit vak misschien iets te tijdrovend voor maar drie studiepunten te bevatten. Langs de andere kant wil ik toch zeggen dat ik er veel uit geleerd heb. Ik heb verschillende ICT-competenties beter ontwikkeld, mede dankzij verschillend didactisch gebruik (pointcarré, de fora, big blue button, wordpress, facebook,…). Werken in ons groepje vond ik enorm leerrijk. De groep was heel motiverend en iedereen droeg zijn steentje (de ene soms al zwaarder dan de andere) bij. Ik weet zeker dat ik -door het vak leertechnologieën praktisch op te vatten- meer heb bijgeleerd dan welke droge theoretische cursus dan ook. Het maken van de blog en zelf bezig zijn met ICT is een vaardigheid die ik levenslang met me mee zal dragen. Over het eindresultaat van de website ben ik redelijk kritisch. Ik ben tevreden wat we verwezenlijkt hebben, maar het eindresultaat kon toch nog beter. Maar daar kan in de toekomst zeker en vast nog aan gewerkt worden.


Tiberghien Perrine : Ik zou willen beginnen met te zeggen dat mijn mening tegenover technologieën na deze opdracht niet veranderd is. Mijn beeld over groepswerken is daarentegen wel veranderd. Ik waardeer de technologieën echt niet omdat deze absoluut noodzakelijk en verplicht zijn geworden. Er zijn mensen die technologie gewild of ongewild niet gebruiken, maar persoonlijk voel ik me verplicht om het te gebruiken. Waarschijnlijk omdat ICT deel van ons tijdperk uitmaakt en als je er niet in mee bent hoor je er als het ware niet bij. Ik blijf echter bij mijn standpunt dat de waarden en het belang van het leven niet achter een scherm, maar wel in het menselijke contact berusten. Het is echter onbetwistbaar dat zelfs wanneer ik zou moeten kiezen, ik niet zou weten hoe ik kan overleven zonder ICT en dat tenslotte, talloze positieve punten aan technologie toegekend kunnen worden. Ik moet toegeven dat ik betrekkelijk veel moeite heb gehad om voor dit werk gemotiveerd te worden. Nochtans door het onderwerp dat wij hebben gekozen en de zeer goede overeenstemming in de groep, interesseerde het mij uiteindelijk wel. Ik kan niet zeggen dat mijn bijdrage belangrijk is geweest. Enerzijds zit ik in een chaotische periode in mijn persoonlijke leven, wat er vaak voor heeft gezorgd dat ik het werk dat men me had toevertrouwd niet altijd te verrichten. Anderzijds is Nederlands niet mijn moedertaal en moest het werk altijd door iemand anders gecorrigeerd worden. Dit betekent dat mijn bijdrage afhankelijk was van de andere groepsleden. Ik wil echter wel graag beklemtonen dat mijn collega’s altijd zeer begrijpend zijn geweest en dat zij mij goede dingen hebben bijgebracht in verband met mijn bevoegdheden. Ik ben de persoon van de groep die het minst aan deze opdracht heeft bijgedragen. Ondanks mijn geringe toevoeging, werd ik (denk ik) toch wel geapprecieerd. Ik hoop echter dat ik geen andere website zal moeten creëren en dat binnen enkele jaren, dit parallelle wereld dat door ICT wordt gevormd, zal opgehouden hebben om met zijn bezetenheid en zijn chaos op te leggen.

Verhoeven Kenneth: Het maken van een educatieve website als opdracht voor het vak leertechnologieën, leek mij als oningewijde in het vak een hele opgave te worden. Ik ben niet iemand die zich interesseert in technologie en wanneer iets technologisch niet naar mijn zin werkt, verlies ik snel mijn geduld en vertrouwen in bijvoorbeeld een gsm of laptop . Ik besef dat dit niet de goede instelling was om aan een deze opdracht te beginnen, maar al snel is mijn kijk hierop snel geëvolueerd doorheen het proces van onze opdracht. Zodra we ons onderwerp hadden gekozen en de juiste dienst hadden gevonden voor het maken van onze website, veranderde mijn scepticisme in interesse en motivatie om er iets moois van te maken. Ik denk dan ook dat we als groep tevreden mogen zijn met het resultaat, rekening houdend met de korte tijdspanne die we kregen voor deze opdracht. Het doel was om een educatieve site te maken waar verder aan kan gebouwd worden door en met andere mensen. ‘Tijdvoorinterculturaliteit’ als onderwerp past dan ook goed in deze context, vind ik. Ook over de praktische kant van het groepswerk ben ik tevreden. We hebben in het beginstadium vooral als groep gewerkt en naarmate we vorderden met de opdracht konden we het werk makkelijker opsplitsen. Dit zorgde ervoor dat alles vlotter en minder chaotisch verliep dan in groep. Minder chaotisch, naar mijn mening, omdat we in het begin allemaal wel leuke ideeën op tafel gooiden, maar na een groepsvergadering nog altijd niet vooruitgekomen waren. Dit veranderde, zoals ik al heb vermeld, toen we de taken meer konden opsplitsen. De taken zijn altijd evenredig verdeeld en iedereen heeft zijn best gedaan, hierbij wil ik nog melden dat ik de enigste in de groep ben, die op en neer pendelde. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik twee keer de groepsbijeenkomst heb gemist. Verder kan ik hieruit concluderen dat technologie onmisbaar is geworden in deze tijd. Zonder een gsm of het internetforum bijvoorbeeld had ik nooit op tijd iets kunnen laten weten aan de rest van de groep. Ik mag dus wel stellen dat het vak en de bijbehorende opdracht een belangrijke ontdekkingsreis voor mij is geweest.

Besluit [bewerken]

Ondanks dat het groepswerk in het begin niet zo vlotte, vinden we toch dat we trots mogen zijn op wat we bereikt hebben. Onze ideeën hebben we regelmatig bijgestuurd, in het begin waren we van plan om Brusselse scholen bij ons project te betrekken om te horen of ze met ons in zee wilden gaan. Via mails probeerden we deze scholen te bereiken maar jammer genoeg reageerden slechts twee scholen hierop. Zo hebben we helaas niet kunnen testen of onze site bruikbaar is voor leerkrachten en leerlingen. Maar door onze site op klascement te zetten hopen we dat het toch opgepikt wordt door leerkrachten en dat ze erop kunnen verder bouwen. De communicatie in de groep verliep over het algemeen zeer goed. In het begin was het wel even zoeken en ook het gebruik van het forum moest nog meer een automatisme worden. We gebruikten ook Facebook om te communiceren maar hebben dat geleidelijk aan afgebouwd om meer via het forum te communiceren. We kunnen besluiten dat dit groepswerk een heel leerrijk proces is dat heeft bijgedragen tot het ontwikkelen van een levenslange competentie.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.