Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Ontwikkeling

Uit Wikibooks

Wat doet de school?[bewerken]

Onderwijsvisie (en visie op de samenleving)[bewerken]

Missie met betrekking tot de doelgroep[bewerken]

Met welke leer- en ontwikkelingsvragen hebben we te maken? Zelfvertrouwen, leervermogens/-achterstanden, vaardigheden, houding/attitude, dyslexie/dyscalcullie

Welke leerstijl(en) past/passen bij leerlingen(populatie)? Verbaal/Non-verbaal, concreet ervaren ('sensing/feeling'), waarnemen en overdenken ('watching'), analyseren en abstract denken ('thinking'), actief experimenteren ('doing') - Kolb

Denkkader[bewerken]

 • Driehoek: leerling, ouders en school
 • Blikrichtingen: gedrag, werkhouding en resultaten
 • Middelen: lesstof, -materiaal en werkvormen

Leerlingprofiel[bewerken]

Wat willen we dat de leerlingen aan het einde van ieder leerjaar (in elk geval) weten en kunnen?

Veralgemeniseerd ontwikkelingsprofiel van de leerling
  1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar
Basisvaardigheden basisregels van communicatie toepassen, leiding accepteren (volgen), begeleid werken met planners, overzichtelijke en voorgestructureerde taken zelfstandig uitvoeren, ... communiceren, samenwerken, informatie verwerven en verwerken, een standpunt innemen en hier argumenten voor geven gericht vragen stellen, plannen met hulp, leerstrategieën toepassen, informatie opzoeken en verwerken, gebruik maken van (digitale) bronnen,
Taal leesbaar schrijven, basisregels van spelling toepassen, korte teksten lezen en de kern eruit halen ... ... langere teksten lezen (300 w.) en samenvatten,
Rekenen & wiskunde tafels van vermenigvuldiging ... ... ... ...
Natuur en techniek ... ... ...
Mens en maatschappij betekenisvolle vragen stellen, besef van de eigen omgeving en Nederland respectvol met kritiek om gaan, geven van een beargumenteerd standpunt, hoofdlijnen (tien) tijdvakken en besef van Europa en de wereld kennis van de menselijke ontwikkeling (socialisatie), samenleving en cultuur, historisch besef sociale verschillen/ongelijkheid herkennen, overheid en politiek, beeldvorming en stereotypering
Kunst en cultuur ... ... ... ...
Beweging en sport op een respectvolle manier aan bewegingsonderwijs deelnemen, ... ... ...

Globale leer- en ontwikkelingsdoelen voor de verschillende jaarlagen[bewerken]

Aan het einde van het eerste leerjaar weten/kunnen de leerlingen ...

In het tweede leerjaar staat ... centraal

Aan het begin van het derde leerjaar start de examenfase ...

Leerlingbegeleiding[bewerken]

Uitgangspunten[bewerken]

Kleine klassen, taalsteun, korte lijnen met ouders en collega's

Ondersteuning en routes[bewerken]

Hoe gaan we om met leerlingen die ondersteuning nodig hebben en hoe bepalen we wat er nodig is? En welke afspraken en procedures horen hierbij?

Werkvormen en materialen[bewerken]

Welke werkvormen en materialen zetten we in om het leren te ondersteunen?

Werkbegeleiding[bewerken]

Wanneer gaat een leerling naar de begeleidingsuren? Wat de functie en doel van deze uren?

Huiswerk en huiswerkbegeleiding[bewerken]

 • Hoe zetten we huiswerk in bij de ondersteuning van ons onderwijs en hoe begeleiden we leerlingen in het maken ervan?
 • Wat vinden we belangrijk dat er geoefend wordt, inhoudelijk maar vooral als het gaat om plannen en leerstrategieën?
 • Wat is onze visie op buitenschoolse huiswerkbegeleiding en wat is onze rol hierin?

Individuele begeleiding en RT[bewerken]

Zorg, muziektherapie en maatschappelijk werk[bewerken]

Het is mogelijk zorg en maatschappelijk werk via school gebruik te maken. Wij kunnen ook toeleiden naar externe hulp via het CJG en hiervoor schoolmaatschappelijk werk inschakelen om dat te organiseren en de verbindingen met school te kunnen laten leggen.

Begeleiding voor dyslexie[bewerken]

Taalsteun[bewerken]

Hulpmiddelen in de lessen[bewerken]

Tablet en laptop[bewerken]

Kurtzweil[bewerken]

Wat wordt er van leerlingen en ouders verwacht?[bewerken]

In algemene zin ...

Basiskennis, -vaardigheden en -omgangsvormen[bewerken]

 • Bij welke kennis en vaardigheden sluiten we in algemene zin aan?
 • Wat wordt er van leerlingen verwacht die bepaalde basisvaardigheden missen en waar houden we rekening mee?
 • Wanneer en met welke vragen gaat een leerling naar de mentor of vakleerkracht en op welke manier verloopt de communicatie?

Materialen en leermiddelen[bewerken]

 • Welke materialen heeft een leerling ten alle tijde bij zich?
 • Met welke specifieke leermiddelen wordt op school gewerkt en hoe maak je hier gebruik van?

Werkvormen en huiswerk[bewerken]

 • Van welke werkvormen wordt veelvuldig gebruik gemaakt en wat moeten leerlingen daarvoor kunnen?
 • Welke verwachtingen heeft school ten aanzien van het maken van huiswerk qua tijdsinvestering, regelmaat, netheid, volledigheid, etc?
 • Wat zijn de voornaamste opdrachten die we als huiswerk opgeven en wat wordt hiermee geoefend?

Toetsen, planning, inhalen en herkansen[bewerken]

 • Waar, wanneer en hoeveel wordt getoetst en wat kunnen leerlingen doen om zich daarop voor te bereiden?
 • Wat wordt er (vooral) getoetst, wat zijn de verschillen tussen de vakken en hoe zit het met weging?
 • Wat mag herkanst worden, binnen welke termijn en waar en hoe meld je je aan voor herkansingen?
 • Waar en bij wie kun je wanneer terecht met vragen?

Leerroutes en begeleidingsvormen[bewerken]

 • Welke additionele begeleidingsvormen bieden we aan, waar, door wie en op wat voor manier en waarom?
 • Wanneer kom je in aanmerking voor deze begeleiding en welke routes zijn er?
 • Wat moet je doen om daarvan gebruik te kunnen maken?

Communicatie, afspraken en regels[bewerken]

 • Wat zetten we in het logboek in Magister?
 • Hoe gebruiken we de blauwe kaart?
 • Hoe zorgen we dat de lessen op tijd starten (en niet te vroeg stoppen)?

Overstap naar havo[bewerken]

Overstappen van het Praktisch vmbo-t klas 10 naar de reguliere stroom Het praktisch vmbo-t is bedoeld als voorbereiding op het mbo in de sector Zorg en Welzijn. Soms zijn er leerlingen die na klas 10 PT over willen stappen naar havo. Dit heet stapelen. Daarvoor is alleen aansluiting op het cultuurprofiel mogelijk. Het eindexamenpakket bestaat dan uit de vakken Nederlands, Engels, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, kunst algemeen – beeldend en drama.

Voor wie wil stapelen, gelden de volgende eisen:

1. Positief advies leraren college
a. De leerling kan zelfstandig werken
b. De leerling kan zijn werk plannen en organiseren
c. De leerling beschikt over goede leervoorwaarden
d. De leerling is sociaal redzaam en is in staat om persoonlijke vaardigheden in klasverband in te zetten

2. Goede resultaten
a. Het vmbo-t diploma is behaald met gemiddeld een 6.5 voor de theoretische vakken.
b. Kunst- en bewegingsvakken: hooguit 1 vak onvoldoende

3. Vakken
a. Omdat Duits verplicht is in het havo pakket moeten de extra lessen Duits met succes gevolgd zijn. Dit betekend dat de betreffende docent Duits en positief advies geeft.
b. Het schakelprogramma mavo-havo (na het centraal schriftelijk examen en de cultuurreis), moet zijn gevolgd.

Criteria voor toelating tot het schakelprogramma:

 • Gemiddeld SE-cijfer (theoretische vakken) is minimaal een 6,5
 • Hooguit 1 kunst- of bewegingsvak onvoldoende.
 • Toelating tot het schakelprogramma betekent niet automatisch dat de leerling mag stapelen. Daarvoor moet eerst de eindlijst bekend zijn (gemiddeld 6,5 voor de theoretische vakken).

Deelname en verantwoordelijkheid[bewerken]

Links[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.