Naar inhoud springen

Leerparadijs/Organisatie

Uit Wikibooks

School[bewerken]

Onderwijs[bewerken]

Zorg[bewerken]

Elke leerling van het Leerparadijs volgde zijn eigen leerplan, dat was opgesteld op basis van zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften. In dit leerplan werd de best mogelijke begeleiding beschreven. Naast het leerplan kende elke leerling een zorgdossier waarin de specifieke zorgbehoeften stonden beschreven. Op basis van deze leerplannen en zorgdossiers planden de begeleiders hun ondersteuning, zodat deze daar zo goed mogelijk op afgestemd was. Dankzij de kleine groepen was er veel ruimte voor individuele afstemming. Verzorgers en leerlingen hadden een bepalende stem in hoe zij het pedagogisch handelen van de begeleiders en het aanwezige schoolklimaat wensten. Besluiten met betrekking tot het klimaat op school werden alleen genomen als alle verzorgers en leerlingen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hadden tegen het nemen van dat besluit. Dit wordt ook wel het consentbeginsel genoemd.

Een veilig zorgklimaat was de basis om tot leren en didactiek te komen. De coaches bij Het Leerparadijs hielpen de leerlingen met inclusie. Inclusie verschilde van integratie in de zin dat niet de persoon zich moest aanpassen aan de omgeving, maar de omgeving zich aanpaste aan de persoon en zijn mogelijkheden. Dit respect voor en rekening houden met de uniciteit van iemand, gaf deze persoon het gevoel "u voelt prima, laten we daar eens gebruik van maken". In het onderwijs werd dan gesproken van adaptief onderwijs, inclusief onderwijs of leren op maat. Het Leerparadijs was er sterk van overtuigd dat een leerling beter leert als de leerstof en de leermethode beter zijn afgestemd op zijn leerbehoefte en leerstijl.

In het klimaat van het Leerparadijs stond sociale integratie, actief burgerschap en het actief kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten voorop. De kenmerken van de lerende (zoals persoonlijkheid, motivatie, intelligentie), het onderwijsontwerp (leerdoelen, leerbehoeften, methoden) en de (fysieke) omgeving waarin werd geleerd waren belangrijke factoren in het klimaat waarin ondernomen en geleerd werd. Leerlingen ontwierpen samen met de docenten zelf het klimaat, bijvoorbeeld door het opstellen van een gedragscode. Dit zorgde ervoor dat betrokkenen het klimaat waardeerden, wat de intrinsieke motivatie om te leren versterkte.

Het Leerparadijs ging uit van een belangrijke wens die een leerling ooit ten aanzien van zijn begeleiders uitte: "Vertrouw me dat ik het kan, blijf trouw als het niet lukt". Het zelfvertrouwen van de leerlingen werd hersteld doordat ze werden uitgedaagd op hun talenten en passies. Het Leerparadijs benaderde de sterke kanten van autisme als een kracht en niet als een stoornis. Het Leerparadijs monitorde jaarlijks de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen door middel van objectieve instrumenten.

Op het Leerparadijs werd grote waarde gehecht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en de zorg die zij nodig hebben. Alle zaken die betrekking hebben op deze aspecten werden nauwkeurig bijgehouden in een vertrouwelijk, individueel zorgdossier. Daarnaast werden de uren die een coach aan een leerling besteedde met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en onderwijs zorgvuldig geregistreerd in een urenregistratie.

Het Leerparadijs erkende het belang van regelmatige en consistente begeleiding. Mocht een leerling dreigen niet het afgesproken aantal begeleide onderwijsuren te halen, dan werd dit geregistreerd als verzuim. In dergelijke gevallen werd overwogen of een aanpassing in de leertijd wenselijk is. Ongeoorloofd verzuim treedde op wanneer het schoolhoofd niet tijdig op de hoogte is gebracht, of er geen geldige reden was voor afwezigheid, zoals ziekte, een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging, of de aanwezigheid bij een huwelijk of uitvaart.

Het openbare portfolio, in combinatie met de urenregistratie, ECTS en het zorgdossier, vormden samen het leerlingvolgsysteem. Dit systeem was van cruciaal belang om de voortgang van elke leerling te monitoren. Wekelijks bespraken de leerlingen en hun verzorgers de ontwikkelingen van de afgelopen week. Op deze manier werden eventuele verstoringen in het leerproces onmiddellijk opgemerkt, waardoor snel een passende interventie kon plaatsvinden.

In het verleden hielden de begeleiders van het Leerparadijs elke week een gesprek met de leerling over de studievoortgang, waarbij de verzorgers werden uitgenodigd om hun betrokkenheid te tonen. Als uit deze gesprekken en de andere gegevens bleek dat een leerling niet genoeg tijd aan het leren kon besteden of moeite had met het behalen van hun leerdoelen (voldoende ECTS), dan stelde de coach een (aangepast) zorgplan op om de oorzaak van de leerproblemen te adresseren. Dit zorgplan werd vervolgens opgenomen in het zorgdossier van de leerling. Er kon bijvoorbeeld besloten worden om tijdelijk meer aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling totdat de hindernissen voor het bereiken van de leerdoelen waren weggenomen.

Het Leerparadijs ging ervan uit dat al haar leerlingen specifieke ondersteuning en begeleiding nodig hadden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en onderwijs, een orthopedagogische en orthodidactische benadering. Dit werd al bepaald voordat de leerlingen begonnen aan hun onderwijs bij het Leerparadijs. Er was een persoonsgebonden budget beschikbaar dat duidelijk maakte wat de aard van de extra ondersteuning moest zijn en hoe deze uitgevoerd moest worden. Er werd voldoende ruimte gereserveerd voor extra ondersteuning, aangezien elke leerling 30 uur per week begeleiding kreeg. Omdat de leerlingen van het Leerparadijs hoogbegaafd waren, was hun studiebelasting voor de reguliere leerdoelen vaak lager en hadden ze minder begeleiding nodig. De uren die hierdoor vrijkwamen, werden gebruikt voor orthopedagogische en orthodidactische begeleiding.

Het sociaal-emotioneel functioneren was heel belangrijk voor het Leerparadijs. De school ondersteunde dit door maatschappelijk ondernemend leren te bevorderen. Leerlingen werden aangemoedigd om zichzelf als een onderneming te zien, wat begon met het beter leren kennen en ontwikkelen van zichzelf. Dit werd ondersteund door wekelijkse individuele coaching. Vanuit hun eigen kracht en zelfkennis leerden de leerlingen steeds beter hoe ze in elkaar staken en wat ze nodig hadden in communicatie of samenwerking met anderen, en leerden ze dit aan te geven. Het Leerparadijs bood extra zorg voor het sociaal-emotioneel functioneren, omdat haar leerlingen hier vaak in achterliepen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten.

Het Leerparadijs onderhield nauwe contacten met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente. De school overlegde met deskundige instanties om de leerling zo goed mogelijke extra ondersteuning en begeleiding te bieden wanneer de school dat zelf niet kon bieden. De wekelijkse coaching van de leerling, de vertrouwensrelatie met de coach en de nauwe betrokkenheid van de ouder/verzorger dienden ter tijdige signalering. Het Leerparadijs zocht actief de samenwerking op met reguliere of speciale voortgezet onderwijsinstellingen. Het startpunt hiervoor was dat aan alle voorwaarden voor de leerling voldaan kon worden om passend onderwijs te bieden. Overstappen of terugkeren naar het reguliere onderwijs was mogelijk, aangezien het Leerparadijs voldeed aan de leerdoelen van het regulier onderwijs.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.