Humanature/Veranderlijkheid

Uit Wikibooks

Evolutie[bewerken]

De Grote Golf van Kanagawa toont een enorme golf die op het punt staat om over de kustlijn te breken, terwijl in de verte een berg in de vorm van een draak opduikt. De golf staat symbool voor de veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid van de natuur.

Competitie[bewerken]

"Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel." Jakobus 3:16

"Survival of the fittest" is een begrip dat we kennen uit het proces van natuurlijke selectie als een van de drijvende krachten achter de evolutie. De best aangepaste organismen zullen steeds meer de overhand krijgen binnen de populatie. Deze concurrentie om het gebruik van de natuurlijke omgeving door organismen met overeenkomstige behoeften is de ecologische duiding van competitie.

In de meeste spirituele stromingen wordt gekozen voor een andere biologische relatie met elkaar namelijk de coöperatie tussen mensen en mutualisme met andere wezens. Dit sluit beter aan bij het idee van non-dualisme en anatman. Het gaat er niet om jezelf te meten met anderen, maar om te komen tot een vredige groei tezamen. Of volgens Jezus; “Oordeel Niet, Opdat U Niet Geoordeeld Wordt” (Mattheüs 7:1 en Lukas 6:37).

Gautama Boeddha zegt over competitie in de Dhammapada vers 201: "Overwinning leidt tot haat en brengt vijandschap teweeg. Wie overwonnen worden, zijn ontstemd en bedroefd, ze lijden. Vreedzame mensen leven kalm, blij en gelukkig. Ze denken niet langer in termen van overwinning en nederlaag".

Geboorte[bewerken]

Een interpretatie van Genesis die is gebaseerd op de theorie van paleoteologie, brengt interessante en genuanceerde inzichten. Het kan worden bekeken vanuit het perspectief van het non-dualisme en de evolutie van het menselijk bewustzijn.

In de Tuin van Eden zou God kunnen worden gezien als het symbool van de oorspronkelijke menselijke toestand van non-dualistisch bewustzijn. Adam en Eva leefden in een staat van éénheid met de natuur, onbewust van het onderscheid tussen goed en kwaad, een toestand van non-dualiteit. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de eerste mensen leefden als jagers-verzamelaars, levend in harmonie met hun omgeving zonder de behoefte aan het maken van morele oordelen of het bezitten van eigendommen.

Echter, met de komst van taal en de ontwikkeling van het brein, begon het menselijk bewustzijn te veranderen. De 'stem van God' die Adam en Eva in de tuin hoorden, kan worden geïnterpreteerd als de opkomst van het menselijk zelfbewustzijn en zelfreflectie, gevoed door de ontwikkeling van taal.

Lucifer, of de slang, speelde hier een cruciale rol. In de Bijbel is Lucifer vaak de aanklager, de brenger van twijfel en vragen. De slang verleidde Eva om van de vrucht van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten, wat kan worden gezien als het ontstaan van het dualistische denken in het menselijk bewustzijn. Het vermogen om te oordelen, te kiezen tussen goed en kwaad, is een kenmerk van dualistisch denken.

Deze verandering in het menselijk bewustzijn leidde tot de 'val' uit de Tuin van Eden. Dit kan worden gezien als een metafoor voor de overgang van de mensheid van een jager-verzamelaar samenleving naar een agrarische samenleving. Met de landbouw kwam het concept van eigendom, de noodzaak van harde arbeid, en het bewustzijn van de cycli van geboorte, leven en dood - allemaal aspecten van het leven buiten de Tuin van Eden.

In dit licht is het verhaal van Genesis een metaforische weergave van de evolutie van het menselijk bewustzijn en de sociale structuren, van non-dualiteit naar dualiteit, van een eenvoudig bestaan in harmonie met de natuur naar een complexe samenleving gebaseerd op landbouw, eigendom en morele oordelen.

Dood[bewerken]

Voor het overleven van een soort is het wenselijk dat het individu niet onsterfelijk is, zelfs al is dat alleen voor ouderdom het geval (biologische onsterfelijkheid; het wezen kan zichzelf verjongen). Immers, dan is de verdeling van het DNA, de variëteit binnen de soort om bestand te zijn tegen veranderingen zoals temperatuur, nieuwe vijanden of ziekte, niet optimaal. Wie het eerst kwam die maalt (reproduceert) het meest en zijn DNA is oververtegenwoordigd zonder dat daar een overlevingsvoordeel aan hoeft te zijn gekoppeld. Er is in feit geen effectief evolutionair proces, omdat er geen natuurlijke selectie plaatsvindt. Leeftijd zelf – los van de gevolgen daarvan zoals aftakeling van vitale functies – is namelijk geen selectiecriterium wat betreft aangepastheid aan de natuurlijke omgeving. Mentaal gezien kan de individu zich gesteund voelen door het idee dat zijn dood cruciaal is voor het voorbestaan van de mensheid. Dat is wat veel spirituele tradities en filosofische inzichten al langer de mensen laten inzien.

Leren[bewerken]

Vibraties[bewerken]

Elke gedachte en emotie heeft een eigen trillingsfrequentie of golffrequentie (neuronale oscillatie). Zo kan men met behulp van Gamma-band EEG emoties als blijdschap en verdriet onderscheiden.[1] We weten uit de mechanica dat de frequentie van een trilling of golf kan worden gewijzigd door er andere golven "overheen" te leggen. In feite is dat niet anders dan dat men in de psychologie andere gedachten of emoties oproept om de ongewenste gedachten en emoties te neutraliseren.

Energie[bewerken]

Boeroe Boedoer[bewerken]

De Boeroe Boedoer, een boeddhistisch heiligdom op Java, is een voorbeeld van hoe oude spirituele concepten parallel lopen met moderne natuurwetenschappelijke inzichten. Deze meer dan duizend jaar oude tempel, verborgen in de weelderige jungle, belichaamt de reis en inzichten van Boeddha, vooral via de universele wetten van het leven.

De eerste wet, "Alles is energie", bevestigt dat alles, levend of niet-levend, uit energie bestaat. Dit is in lijn met het begrip van de moderne natuurkunde waarin materie en energie als verwisselbaar worden beschouwd, zoals uiteengezet in Einstein's beroemde vergelijking E=mc².

De tweede wet, de "Kringloop van energie", beweert dat energie een gesloten systeem is dat eeuwig transformeert, maar nooit ophoudt te bestaan. Dit is consistent met de Eerste Wet van de Thermodynamica, ook bekend als de Wet van Energiebehoud, die stelt dat energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd, alleen omgezet.

De derde wet, "Energie moet altijd blijven stromen", stelt dat stilstand de schepping stopt, wat de essentie van dynamische systemen in de natuurkunde weerspiegelt. Dit is te zien in het continuüm van energie-uitwisselingen in ons universum, van de eb en vloed van de oceanen tot de cyclische bewegingen van de hemellichamen.

Vergankelijkheid[bewerken]

“Energie moet altijd blijven stromen”

"Allegory of Vanity" door Antonio de Pereda uit de 17e eeuw toont een vrouw die zich bezig houdt met het opmaken van haar gezicht voor een spiegel, terwijl ze omringd is door allerlei symbolen van vergankelijkheid, zoals een bloem die begint te verwelken en een horloge dat stilstaat.

"Elke subatomaire interactie bestaat uit de vernietiging van het oorspronkelijke deeltje en het creëren van nieuwe subatomaire deeltjes. De subatomaire wereld is een voortdurende dans van schepping en vernietiging, van massa die verandert in energie en energie die verandert in massa. Vergankelijke vormen schitteren in en uit het bestaan ​​en creëren een nooit eindigende, voor altijd nieuw gecreëerde realiteit.", Gary Zukav.

Alles in het universum kenmerkt zich door vergankelijkheid, het filosofisch concept dat in verschillende religies en filosofieën aan bod komt. Wetenschappers vertellen ons dat het hele universum niets anders is dan een proces, activiteit of verandering.

  1. Emotion Classification Based on Gamma-band EEG, Mu Li and Bao-Liang Lu, 2009/09/01, Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.