Esperanto/16 regels

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ALFABET[bewerken]

Het Esperanto-alfabet bestaat uit de volgende 28 letters:

A, B, C, Ĉ, D, E, F, G, Ĝ, H, Ĥ, I, J, Ĵ, K, L, M, N, O, P, R, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V, Z 
a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z

UITSPRAAK[bewerken]

   De klinkers:

   a als in vaten
   e als in met
   i als in liter
   o als in kok
   u als de oe in koe
   De medeklinkers:

   f, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t en z als in het Nederlands
   
   b als b, nooit als p (sub)
   d als d, nooit als t (apud)
   c als ts in niets
   g als g in het Franse garçon, nooit als k
   v breder dan de Nederlandse v, bijna als w
   ĉ als tsj in tsjilpen
   ĝ als dzj, zoals g in het Engelse gentleman
   ĥ als ch in kachel
   ĵ als zj, zoals j in journaal
   ŝ als sj in sjerp
   ŭ als de Nederlandse w (wordt voornamelijk gebruikt in de tweeklanken aŭ en eŭ)

GRAMMATICA[bewerken]

De gehele grammatica van het Esperanto bestaat slechts uit de volgende 16 grondregels:

Regel 1:

    Er is slechts het bepaald lidwoord 'la'. la patrino = de moeder
                          la libro = het boek 
    Het onbepaald lidwoord wordt niet vertaald.  libro = een boek

Regel 2:

    Het zelfstandig naamwoord eindigt op  -o   vb. patro (vader)
    Het meervoud krijgt de uitgang     -j   vb. patroj (vaders)
    Het lijdend voorwerp krijgt de uitgang -n   vb. patron, patrojn
     (accusatief)

Regel 3:

    Het bijvoeglijk naamwoord eindigt op  -a   vb. bona (goede)
    Het krijgt dezelfde uitgangen als het     vb. bonaj patroj
    zelfst. naamwoord waar het bij hoort        bonan patron

Regel 4:

    De telwoorden zelf zijn onveranderlijk.

     0 nulo
     1 unu    6 ses     11 dek unu
     2 du     7 sep     12 dek du
     3 tri    8 ok      20 dudek
     4 kvar    9 naŭ     100 cent
     5 kvin   10 dek    1000 mil
    Er kunnen wel zelfstandige en bijvoeglijke   vb. duo, trio
    naamwoorden van gemaakt worden door de ge-   vb. tria, sesa
    paste uitgang toe te voegen.
    De uitgang -ono maakt een breuk.        vb. 1/2 duono
    De uitgang -opo maakt een groep.        vb. duopo (paar)

Regel 5:

    De persoonlijke voornaamwoorden:  mi (ik)  ni (wij)
                      vi (u/jij) vi (u/jullie)
                      li (hij)  ili (zij, mv)
                      ŝi (zij)  oni (men)
                      ĝi (het)
                      si (zich)
    Bezittelijke voornaamwoorden worden gevormd door de (bijvoeglijke) uitgang -a
     vb. mia = mijn, lia = zijn
                      

Regel 6:

    De werkwoorden worden niet vervoegd.

      - infinitief eindigt op -i    vb. fari (doen)
      - tegenwoordige tijd  -as   vb. mi faras, ili faras, ...
      - verleden tijd     -is   vb. mi promenis
      - toekomende tijd    -os   vb. li vidos
      - voorwaardelijke wijs -us   vb. ŝi farus (zij zou doen)
      - gebiedende wijs    -u    vb. sidu (zit)
    Onvoltooid deelwoord: faranta: aan het doen
               farinta: aan het doen geweest
               faronta: zal aan het doen zijn
    Voltooid deelwoord:  farata: gedaan wordend
               farita: gedaan
               farota: zal gedaan worden

Regel 7:

    Het bijwoord eindigt op  -e    vb. rapide (snel)
    Het is onveranderlijk.
    Trappen van vergelijking: pli rapide ol (sneller dan)
                  plej rapide  (snelst)

Regel 8:

    Alle voorzetsels vereisen een nominatief.

Regel 9:

    De spelling is fonetisch: alles wordt uitgesproken zoals het
    wordt geschreven.

Regel 10:

    De klemtoon valt altijd op de voorlaatste lettergreep.
     vb. labori (werken)

Regel 11:

    Samenstellingen worden gemaakt door het samenvoegen van de
    afzonderlijke delen (zoals in het Nederlands), met het
    hoofdwoord achteraan.
    Bij het eerste woord vervalt dan de uitgang -o  vb. leterpapero (briefpapier)

Regel 12:

    Dubbele negatie wordt niet gebruikt (zoals in het Nederlands)
    dus niet: 'neniam ne' (nooit niet), maar: 'neniam' (nooit).

Regel 13:

    Bij een beweging, krijgt het woord dat de plaats aanduidt waar
    men naartoe gaat de uitgang -n, indien er geen voorzetsel
    gebruikt werd.  vb.  kie vi iras = waar ga je
               (al kie vi iras = naar waar ga je)
    zonder voorzetsel:   kien vi iras = naar waar ga je

Regel 14:

    Ieder voorzetsel heeft een vaste betekenis. vb en = in (binnen)
     vb. 'geloven in' is niet 'kredi en'
              maar wel 'kredi je'
    Dit is vooral voor het figuurlijk gebruik van voorzetsels.

Regel 15:

    Internationaal gebruikte woorden veranderen niet in Esperanto
    (enkel de fonetische spelling moet soms aangepast).
     vb. teatro (theater), lifto, radio, ...

Regel 16:

    De uitgangen van het naamwoord en het lidwoord (la) kunnen in poëzie
    worden weggelaten en vervangen door een weglatingsteken (apostrofe).
     vb. l'espero, la dom'
      (la espero) (la domo)

TABELWOORDEN (Korelativoj)[bewerken]

Onbepaald I- Vragend of betrekkelijk

KI-

Aanwijzend TI- Allesomvattend ĈI- Ontkennend NENI-
Persoon of zaak
-U
iemand
IU
wie, die
KIU
die
TIU
iedereen
ĈIU
niemand
NENIU
Soort
-A
een of andere
IA
wat voor een
KIA
zo'n
TIA
allerlei
ĈIA
geen enkele
NENIA
Zaak
-O
iets
IO
wat, dat
KIO
dat
TIO
alles
ĈIO
niets
NENIO
Bezitter
-ES
iemands
IES
wiens, waarvan
KIES
diens
TIES
ieders
ĈIES
niemands
NENIES
Plaats
-E
ergens
IE
waar
KIE
daar
TIE
overal
ĈIE
nergens
NENIE
Manier
-EL
op een of andere wijze
IEL
hoe, zoals
KIEL
zo, aldus
TIEL
op alle wijzen
ĈIEL
op geen enkele wijze
NENIEL
Tijd
-AM
ooit, eens
IAM
wanneer, toen
KIAM
toen, dan
TIAM
altijd
ĈIAM
nooit
NENIAM
Hoeveelheid
-OM
iets
IOM
hoeveel, (zoveel) als
KIOM
zoveel
TIOM
alles
ĈIOM
niets
NENIOM
Reden
-AL
om een of andere reden
IAL
waarom
KIAL
daarom
TIAL
overal om
ĈIAL
nergens om
NENIAL
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.